Trong vận hành chuỗi cung ứng, tiến độ tổng thể giúp:

Liên kết kế hoạch sản xuất ở cấp độ dòng sản phẩm
Tạo ra kế hoạch ưu tiên (ngày, số lượng) cho từng sản phẩm sản xuất
Cơ sở để tính kế hoạch năng lực điều chỉnh (RCCP)
Tạo ra kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu, đưa ra ngày, số lượng cho từng thành phần nguyên vật liệu.
Với mục đích như trên, tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng hướng tới các mục tiêu:

Duy trì mức dịch vụ khách hàng mong muốn
Sử dụng nguồn lực tốt nhất
Giữ tồn kho ở mức độ mong muốn
Các bước tạo ra tiến độ tổng thể
Để tạo ra tiến độ tổng thể cũng như đảm bảo được các mục đích, mục tiêu vừa nếu trên, chúng ta có thể tiến hành thông qua các bước:

Tạo ra tiến độ tổng thể ban đầu cho từng sản phẩm
Tích hợp tiến độ cho tất cả các sản phẩm
Thực hiện RCCP
Giải quyết các bất đồng và tạo ra thành phẩm
Quy trình quản lý tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng
Quản lý tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng là công việc quan trọng và cần thiết mà mỗi nhà quản lý cần phải nắm để đảm bảo được các mục tiêu đề ra. Theo đó, quản lý tiến độ tổng thể được tiến hành theo các bước:

Bước 1: Kế hoạch sản xuất
Bước 2: Tiến độ tổng thể giả lập (nhu cầu khách hàng trên thị trường như thế nào?)
Bước 3: Thẩm tra khả năng (nguồn lực hiện tại có tốt không?)
Bước 3: Phát hành tiến độ tổng thể (tiến độ này ra sao? Có ổn không?)
Bước 4: Quản lý thay đổi (rà soát tiến trình thấy có hiệu quả hay không?)
Bước 5: Lập kế hoạch nguyên liệu

Viện đào tạo Fmỉt