Em mới học C, cơ bản thôi ạ.
Em đang giải bài tập, đề bài yêu cầu nhập 3 cạnh a,b,c số thực dương. Viết chương trình kiểm tra xem nó có phải là 3 cạnh của một tam giác không. Nếu đúng thì nó là tam giác gì? Vuông, cân, đều, vuông cân, hay thường. Em chạy, nhập cách dữ liệu phù hợp thì ok, có mỗi một lỗi nhập 3 5 7 là không trả về kết quả nào cả.
-------------------------------------------------------

#include<stdio.h>


int main(){

float a,b,c;
scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);

if ( a+b>c && b+c>a && a+c>b && a>0 && b>0 && c>0 ) //dk de tao thanh tam giac
{if ( a+b>c && b+c>a && a+c>b ) //tam giac thuong
{

if (a*a+b*b==c*c || a*a+c*c==b*b || c*c+b*b==a*a) //tam giac vuong
{ if (a==b || a==c || b==c) printf("tam giac vuong can");
else printf("tam giac vuong");
}

if (a==b && b==c) //tam giac can
{
if (a==b || a==c || b==c) printf("tam giac can");

else printf("tam giac deu");
}
}
else printf("tam giac thuong");
}
else printf("3 canh khong tao nen tam giac");

return 0;
}