Đề: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên khác 0 các số cách nhau bởi dấu cách kết thúc bằng số 0. Từ dãy nhập in ra màn hình:
+Dãy số số chẵn trong dãy. Tổng các số chẵn trong dãy.
+Dãy số lẻ trong dãy. Tổng các lẽ trong dãy.
+ Sắp xếp dãy nhập vào thep thứ tự không giảm.

p/s :ba yêu cầu bên dưới mình xử lí được, chỉ vướn cái nhập dữ liệu.