BƯỚC 1: Cài đặt Plesk
Code:
wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
chmod +x ./plesk-installer
env PLESK_INSTALLER_SKIP_FIREWALLD=1
./plesk-installer --web-interface
Đọc thêm tài liệu tại:
https://docs.plesk.com/en-US/onyx/de...ler-gui.76446/BƯỚC 2: Cài đặt vDDoS Proxy Protection
vDDoS Proxy Protection là free software cung cấp một Reverse Proxy Server giao thức HTTP(S). Nó hoạt động như là một Layer 7 Firewall chống đỡ DOS, DDOS, SYN Floods, hoặc HTTP Floods attack để bảo vệ website của bạn.

Code:
curl -L https://github.com/duy13/vDDoS-Protection/raw/master/latest.sh -o latest.sh
chmod 700 latest.sh
bash latest.sh


BƯỚC 3: Stop Nginx Proxy Server
Mặc định Plesk cài Nginx Proxy Apache nên Apache đã lắng nghe ở cổng khác, chúng ta chỉ cần stop Nginx và thay thế nó bằng vDDoS:

Code:
service nginx stop
chkconfig nginx off
Kiểm tra lại Apache port:
Code:
[root@vDDoS-cPanel ~]# netstat -lntup|grep httpd
tcp6    0   0 :::7080         :::*          LISTEN   7261/httpd
tcp6    0   0 :::7081         :::*          LISTEN   7261/httpd
BƯỚC 4: Cấu hình vDDoS Proxy Protection

Ví dụ sau, giả định địa chỉ IP máy chủ bạn là 1.2.3.4:

Code:
nano /vddos/conf.d/website.conf

# Website    Listen        Backend         Cache Security SSL-Prikey  SSL-CRTkey
default     http://0.0.0.0:80  http://1.2.3.4:7080  no  no   no      no
default     https://0.0.0.0:443 https://1.2.3.4:7081  no  no   /vddos/ssl/your-domain.com.pri /vddos/ssl/your-domain.com.crt
Restart vDDoS service sau khi cấu hình:
Code:
/usr/bin/vddos restart
Auto-start vDDoS services khi boot:
Code:
/usr/bin/vddos autostart


BƯỚC 5: Cấu hình vDDoS Auto Add
vDDoS Auto Add là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Theo dõi Domains/Aliasdomains/Subdomains vừa được thêm trong Panel Hosting, Web Server, List Domain, Virtual Host... và tự động add thêm những domain vừa được tìm thấy vào trong file website.conf.

Code:
nano /vddos/auto-add/setting.conf

Default Setting for vddos-add command:

SSL		Auto
Cache		no
Security	no
HTTP_Listen	http://0.0.0.0:80
HTTPS_Listen	https://0.0.0.0:443
HTTP_Backend	http://1.2.3.4:7080
HTTPS_Backend	https://1.2.3.4:7081
Crontab cho tự động làm việc theo dõi sau mỗi 15 phút scan hệ thống nhận diện những web đã được add trong Plesk rồi thì xin SSl Let's Encrypt và thêm vào trong website.conf:
Code:
echo '*/15 * * * * root /usr/bin/vddos-autoadd panel plesk apache' >> /etc/crontab


BƯỚC 6: Cấu hình vDDoS Auto Switch
vDDoS Auto Switch là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Tự động nhận diện ra websites quá tải và dịch chuyển Security Mode của website đó một cách tự động trong website.conf

Code:
echo '*/5 * * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch checkalldomain high' >> /etc/crontab
echo '0 */3 * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch flushalldomain /vddos/conf.d/website.conf no' >> /etc/crontab

Đọc thêm tài liệu tại:
http://vddos.voduy.com/
https://www.ddth.com/showthread.php/...ck-cho-Website
https://www.ddth.com/showthread.php/...Layer4-Mapping