Giúp lẫy danh sách các bản gi tùy chỉnh
Chào mọi người ! mình có vẫn đề cần mọi mọi người giúp như này:

Table Category
id_category Name
1 | A
2 | B
3 | C
4 | D
......

Table Product
id_Product id_category name Title
1 | 2 | Sản Phẩm 1 | Sản Phẩm 1
2 | 1 | Sản Phẩm 2 | Sản Phẩm 2
3 | 2 | Sản Phẩm 3 | Sản Phẩm3
4 | 3 | Sản Phẩm 4 | Sản Phẩm 4
....

Giờ mình làm thế nào dùng một lần truy vấn vào csdl là lấy ra 10 sản phẩm của mỗi danh mục để hiển thị ra trang chủ theo từng danh mục sản phẩm một?
xin mọi người giúp đỡ !