Cho số tự nhiên N. Phân tích N thành tổng K số tự nhiên (0<K<=N). Cho biết cách phân tích nào có tích các phần tử lớn nhất.
VD: N = 6; K =2 ta có các cách phân tích sau theo chiều không giảm các phần tử:
1 + 5 = 6 tích = 1*5 = 5
2 + 4 = 6 tích = 2*4 = 8
3 + 3 = 6 tích = 3*3 = 9 (đáp án)

N = 9; K =3
1+1+7=9 tich = 7
1+2+6=9 tích = 12
1+3+5=9 tích = 15
1+4+4=9 tích = 16
2+2+5=9 tích = 20
2+3+4=9 tích = 24
3+3+3=9 tich = 27 (đáp án)