Hôm nay đang học tin, tự nhiên thầy lấy được một bài ở đâu đâu trên mạng bắt cả lớp làm, bó tay luôn
Đề bài : Đếm số dãy tăng gồm n số khác 0, các số trong dãy tăng không được lớn hơn m và phải thỏa mãn k điều kiện, mỗi điều kiện có dạng A B (tức là số A không đứng trước số B).
Nhập vào dòng 1 là 2 số tự nhiên n và m, dòng 2 là số tự nhiên k, k dòng sau, mỗi dòng viết hai số A và B.

Ví dụ : INPUT :
3 4
1
1 2

OUTPUT : 2

Giải thích : n = 3 , m = 4, k = 1, A1 = 1, B1 = 2.
Ta có các dãy (1, 3, 4) và (2, 3, 4).