Chào mọi người!
Tôi có MainForn Hóa Đơn NX (F_HoaDon_NX), trong đó tôi có nhúng 1 SubForm Hàng Hóa NX (sub_HangHoa_NX) và các nút lệnh: THÊM, SỬA, XÓA, GHI, KHÔNG.
Mỗi hóa đơn mua hàng (mainForm) sẽ có rất nhiều mặt hàng trên đó (subForm).
Trong quá trình nhập, tôi không muốn lưu các dữ liệu đã nhập ở MainForm lẫn SubForm nên tôi ấn "KHÔNG". Nhưng thật tình mấy ngày nay tôi làm không được, vì tôi không thể Undo các dữ liệu trên subform được.
Cụ thể là tôi muốn nút KHÔNG đảm trách nhiệm vụ là không cho lưu bất kỳ dữ liệu nào THÊM mới hoặc SỬA chữa trên MainForm và SubForm.

Nhờ anh/chị trên diễn đàn xem xét và giúp đỡ ạ!

Tôi thành thật biết ơn.
p/s: tôi viết bằng Access 2003.