Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2
 1. #1
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  81
  Like
  7
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  Code đổi số sang chữ (Sưu tầm)

  Code:
  'Nguồn: http://tuygialai.blogspot.com/2014/0...ong-excel.html
  
  
  Attribute VB_Name = "Module1"
  Private Function Doc(so As String) As String
  Dim j As Integer, i As Integer
  Dim s1 As String, s2 As String
    s1 = "10" + so
    j = Len(so)
    s2 = ""
    For i = 3 To j + 2
      Select Case Mid(s1, i, 1)
        Case "0":
          Select Case (j - i + 2) Mod 3
            Case 0: If j = 1 Then s2 = " kh" + ChrW(244) + "ng"
            Case 1:
              If Mid(s1, i + 1, 1) <> "0" Then s2 = s2 + " l" + ChrW(7867)
            Case 2:
              If Mid(s1, i + 1, 2) <> "00" Then s2 = s2 + " kh" + ChrW(244) + "ng"
          End Select
        Case "1":
          Select Case (j - i + 2) Mod 3
            Case 0:
              c = Mid(s1, i - 1, 1)
              If c <> "0" And c <> "1" Then
                s2 = s2 + " m" + ChrW(7889) + "t"
              Else: s2 = s2 + " m" + ChrW(7897) + "t"
              End If
            Case 1: s2 = s2 + " m" + ChrW(432) + ChrW(7901) + "i"
            Case 2: s2 = s2 + " m" + ChrW(7897) + "t"
          End Select
        Case "2": s2 = s2 + " hai"
        Case "3": s2 = s2 + " ba"
        Case "4": s2 = s2 + " b" + ChrW(7889) + "n"
        Case "5":
          If ((j - i + 2) Mod 3 = 0 And Mid(s1, i - 1, 1) <> "0") Then
            s2 = s2 + " l" + ChrW(259) + "m"
          Else: s2 = s2 + " n" + ChrW(259) + "m"
          End If
        Case "6": s2 = s2 + " s" + ChrW(225) + "u"
        Case "7": s2 = s2 + " b" + ChrW(7843) + "y"
        Case "8": s2 = s2 + " t" + ChrW(225) + "m"
        Case "9": s2 = s2 + " ch" + ChrW(237) + "n"
      End Select
      Select Case (j - i + 2)
        Case 1, 4, 7, 10, 13:
          c = Mid(s1, i, 1)
          If c <> "1" And c <> "0" Then s2 = s2 + " m" + ChrW(432) + ChrW(417) + "i"
        Case 2, 5, 8, 11, 14:
          If Mid(s1, i, 1) <> "0" Or Mid(s1, i + 1, 2) <> "00" Then s2 = s2 + " tr" + ChrW(259) + "m"
        Case 3, 12: If Mid(s1, i - 2, 3) <> "000" Then s2 = s2 + " ng" + ChrW(224) + "n"
        Case 6: If Mid(s1, i - 2, 2) <> "00" Then s2 = s2 + " tri" + ChrW(7879) + "u"
        Case 9: s2 = s2 + " t" + ChrW(7881)
      End Select
    Next
    Doc = Trim(s2)
    'Doc = UCase(Mid(s2, 1, 1)) + Mid(s2, 2, Len(s2) - 1)
  End Function
  Private Function DocRoi(so As String) As String
  Dim i As Integer
  Dim c As String * 1
  Dim s As String
    s = ""
    For i = 1 To Len(so)
      c = Mid(so, i, 1)
      Select Case c
        Case "0": s = s + "kh" + ChrW(244) + "ng "
        Case "1": s = s + "m" + ChrW(7897) + "t "
        Case "2": s = s + "hai "
        Case "3": s = s + "ba "
        Case "4": s = s + "b" + ChrW(7889) + "n "
        Case "5": s = s + "n" + ChrW(259) + "m "
        Case "6": s = s + "s" + ChrW(225) + "u "
        Case "7": s = s + "b" + ChrW(7843) + "y "
        Case "8": s = s + "t" + ChrW(225) + "m "
        Case "9": s = s + "ch" + ChrW(237) + "n "
        Case ".", ",": s = s + "ph" + ChrW(7849) + "y "
      End Select
      DocRoi = Trim(s)
    Next
  End Function
  Public Function SoTien(so As String, Optional donvi As String = 0) As String
    Select Case donvi
      Case 0: donvi = ""
      Case 1: donvi = " " + ChrW(273) + ChrW(7891) + "ng"
      Case 2: donvi = " " + ChrW(273) + ChrW(7891) + "ng ch" + ChrW(7861) + "n"
      Case 3: donvi = " VND"
      Case 4: donvi = " USD"
      Case 5: donvi = " GBP"
    End Select
    so = Trim(Str(Round(Val(so), 0)))
    SoTien = Doc(so) + " " + Trim(donvi)
    SoTien = UCase(Mid(SoTien, 1, 1)) + Mid(SoTien, 2, Len(SoTien) - 1)
  End Function
  Private Function XuLy(so As String) As String
  Dim j As Byte, i As Byte
  Dim c As String * 1
  Dim d As Boolean
  Dim s1 As String
    d = False
    For j = 1 To Len(so)
      If Mid(so, j, 1) < "0" Or Mid(so, j, 1) > "9" Then
        d = True
        c = Mid(so, j, 1)
        i = j
      End If
    Next
    s1 = ""
    For j = 1 To Len(so)
      If Mid(so, j, 1) >= "0" And Mid(so, j, 1) <= "9" Then s1 = s1 + Mid(so, j, 1)
      If j = i Then s1 = s1 + ","
    Next
    XuLy = s1
  End Function
  Public Function DocSo(so As String, Optional k As Byte = 0) As String
  Dim s1 As String, s2 As String
  Dim i As Integer
    'so = Trim(Str(Val(so)))
    so = XuLy(so)
    i = 1
    Do
      s1 = s1 + Mid(so, i, 1)
      i = i + 1
    Loop Until i = Len(so) + 1 Or Mid(so, i, 1) < "0" Or Mid(so, i, 1) > "9"
    For j = i + 1 To Len(so)
        If Mid(so, j, 1) >= "0" And Mid(so, j, 1) <= "9" Then s2 = s2 + Mid(so, j, 1)
    Next j
    If s1 = "" Then Exit Function
    If k = 0 Then
      DocSo = Doc(s1)
    Else: DocSo = DocRoi(s1)
    End If
    If s2 <> "" Then
      If k = 0 Then
        DocSo = DocSo + " ph" + ChrW(7849) + "y " + Doc(s2)
      Else: DocSo = DocSo + " ph" + ChrW(7849) + "y " + DocRoi(s2)
      End If
      'For i = 1 To Len(s2)
      '  DocSo = DocSo + " " + Doc(Mid(s2, i, 1))
      'Next i
    End If
    If Len(DocSo) > 1 Then
      DocSo = UCase(Mid(DocSo, 1, 1)) + Mid(DocSo, 2, Len(DocSo) - 1)
    End If
  End Function
  Cách sử dụng: Hàm trên là ngôn ngữ VBA sử dụng trong Excel.
  Vào Excel. ALt-F11 (Visual Basic for App..), Chọn Insert Modul..Dán đoạn lệnh trên vào.. Save..
  Trong Excel, Tại ô A1 có chứa số, ví dụ 123456, thì tại ô A2 gõ =Sotien(A1).
  Kết quả sẽ là "Một trăm hai mươi ba ngàn bốn trăm năm mươi sáu".
  Được sửa bởi ada95 lúc 13:09 ngày 30-11-2017
  Unus Pro Omnibus, Omnes Pro Uno
  Quote Quote

 2. Thành viên Like bài viết này:


 3. #2
  Tham gia
  21-11-2019
  Location
  TPHCM
  Bài viết
  10
  Like
  8
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Bạn có code chuyển chữ có dấu thành không có dấu không? ví dụ: "TIN HỌC" chuyển thành "TIN HOC"
  Hiểu ý mình không? mình đang rất cần!

  - - - Updated - - -

  Bạn có code chuyển chữ có dấu thành không có dấu không? ví dụ: "TIN HỌC" chuyển thành "TIN HOC"
  Hiểu ý mình không? mình đang rất cần!

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •