Có bạn nào có thuật toán về trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn chỉnh chia sẻ cho mình với. Mình đang viết chương trình nhận dạng chữ lấy từ hình ảnh bitmap (chữ máy tính) và nhận dạng tiếng nói. Mình dùng mạng neuron nhân tạo cấu trúc MLP, nhưng khi tăng số lượng đầu vào (>30) thì bị crash hoài. Với lại thuật toán này hình như là không phù hợp.
Mình viết trên Delphi