1/ Cho một danh sách gồm n họ và ten người.Đưa ra các họ và số lần xuất hiện họ đó.
2/ Lập trinh đua ra các số từ 1 đến n^2 ,(0<n<50), xoay vòng theo chiều kim đồng hồ,trên 1 ma tran vuông có cạnh la n=3.

1 2 3
8 9 4
7 6 5