Sao mà không logout ra được, sử dụng cookie hay sử dụng user