Thời đại này là thời đại của nội dung, phục vụ đích thực khách hàng. kaka phải khôngbác