Ai giúp được phần nào thì bốt giúp e nhé. thân.
Bài 1: Dùng danh sách liên kết để lưu trữ, quản lý sách trong thư viện, gồm các thông tin: Masach (mã sách gồm 4 ký tự), Tsach (tên sách, không quá 20 ký tự), Sluong (số lượng). Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Khai báo định nghĩa cấu trúc dữ liệu để lưu trữ thông tin sách của thư viện.
b. Khởi tạo danh sách liên kết đơn để lưu trữ thông tin sách của thư viện (số lượng khoảng 10 quyển).
c. Viết chương trình hiển thị Masach, Tsach có số lượng =0.
d. Viết chương trình sắp xếp sách tăng dần theo số lượng.
e. Viết chương trình tính tổng số sách hiện có trong thư viện.
f. Viết chương trình hiển thị Masach, Tsach, Sluong các sách hiện có trong thư viện

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 2:Cho mảng A gồm n số tự nhiên, hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Viết giải thuật sắp xếp mảng A giảm dần theo kiểu chọn lựa(đã có)
b. Viết giải thuật đếm các số trùng nhau trong mảng
c. Viết giải thuật đếm các số chẵn, số lẻ trong mảng(đã có)
d Viết giải thuật kiểm tra số k cho trước có trong mảng hay không ?