Cứ cố gắng hết sức các bạn ạ,đời biết thế nào được.