Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3
 1. #1
  Tham gia
  17-03-2014
  Bài viết
  64
  Like
  8
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Cho em hỏi - Lập trình Java Swing và JDBC

  ở cái bài này:
  http://giasutinhoc.vn/lap-trinh-co-s...va-jdbc-bai-5/
  em đã làm đúng hết như bài đó viết, nhưng có cái lúc delete, thì nó vẫn hiện ra là delete , vẫn bấm xóa , và có bảng deleted luôn, nhưng thực tế trong database nó không xóa nghĩa là nó báo là đã xóa rồi, nhưng thực tế nó chưa xóa, vậy e phải làm sao ạ?
  Code:
  package chuyen.TH3;
  
  import java.awt.Dimension;
  import java.awt.GridLayout;
  import java.awt.Toolkit;
  import java.awt.event.ActionEvent;
  import java.awt.event.ActionListener;
  import java.sql.Connection;
  import java.sql.DriverManager;
  import java.sql.PreparedStatement;
  import java.sql.ResultSet;
  import java.sql.Statement;
  import java.util.Vector;
  
  import javax.swing.BorderFactory;
  import javax.swing.JButton;
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JLabel;
  import javax.swing.JOptionPane;
  import javax.swing.JPanel;
  import javax.swing.JScrollPane;
  import javax.swing.JTable;
  import javax.swing.JTextField;
  import javax.swing.WindowConstants;
  import javax.swing.border.EtchedBorder;
  import javax.swing.table.DefaultTableModel;
  
  public class BookInformation extends JFrame{
  	private int id;
  	private String header[] = {"ID", "Title", "Price"};	
    private DefaultTableModel tblModel = new DefaultTableModel(header, 0);
    JPanel pnl1 = new JPanel();
    JLabel lblTitle = new JLabel(); 
    JTextField txtTitle = new JTextField();
    JButton btnSaerch = new JButton();
    JButton btnExit = new JButton(); 
    JScrollPane pnl2 = new JScrollPane();
    JTable jTable1 = new JTable();
    JPanel pnl3 = new JPanel();
    JButton btnDelete = new JButton();
  	public BookInformation(){
  		
  		pnl1.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), "Filter"));
      lblTitle.setText("Title : ");
      lblTitle.setPreferredSize(new Dimension(40,30));    
      txtTitle.setColumns(25);
      txtTitle.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
          txtTitleA(evt);
        }
      });
      btnSaerch.setText("Search");
      btnSaerch.setPreferredSize(new Dimension(80, 20)); 
      btnSaerch.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
          btnSearchA(evt);
        }
      });
      btnExit.setText("Exit");
      btnExit.setPreferredSize(new Dimension(60, 20)); 
      btnExit.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
          btnExitA(evt);
        }
      });
      pnl1.add(lblTitle);
      pnl1.add(txtTitle);
      pnl1.add(btnSaerch);
      pnl1.add(btnExit);
      
          
      pnl2.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(EtchedBorder.RAISED));
      jTable1.setModel(new DefaultTableModel(
          new Object [][] {
            {null, null, null},
            {null, null, null},
            {null, null, null},
            {null, null, null}
          },
          new String [] {
            "ID", "Title", "Price"
          }
        ));
        pnl2.setViewportView(jTable1);
        
      
      
      btnDelete.setText("Delete");
      btnDelete.setPreferredSize(new Dimension(80, 20));
      btnDelete.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
          btnDelA(evt);
        }
      });
      pnl3.add(btnDelete);
      
      getContentPane().add(pnl1);
      getContentPane().add(pnl2);
      getContentPane().add(pnl3);
      setTitle("Book Information");    
      setSize(550, 300);
      setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
      setLayout(new GridLayout(3,1));
      setCenter();
  	}
  	private void setCenter() {
      int width = this.getWidth();
      int height = this.getHeight();
      Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit();
      int screenW = (int)tk.getScreenSize().getWidth();
      int screeH = (int)tk.getScreenSize().getHeight();
      this.setBounds((screenW-width)/2, (screeH-height)/2, width, height);
    } 
  	private void searchAction() {
      Connection conn = null;
      Statement st = null;
      ResultSet rs = null;
      try {
        
        conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/"
            + "library", "root", "");
        
        String sql = "select * from Books ";
        
        if (txtTitle.getText().length() > 0) {
          sql = sql + " where title like '%" + txtTitle.getText() + "%'";
        }
        
        st = conn.createStatement();      
        rs = st.executeQuery(sql);
        Vector data = null;
        int count = 1;
        tblModel.setRowCount(0);
        
        if (rs.isBeforeFirst() == false) {
          JOptionPane.showMessageDialog(this, "The book is not available!");
          return;
        }
        
        while (rs.next()) {
          data = new Vector();
          data.add(String.valueOf(count)); 
          data.add(rs.getString("title")); 
          data.add(rs.getString("price"));        
          tblModel.addRow(data);
          count = count + 1; 
        }
        jTable1.setModel(tblModel);
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      } finally {
        try {
          if (conn != null) {
            conn.close();
          }
          if (st != null) {
            st.close();
          }
          if (rs != null) {
            rs.close();
          }
        } catch (Exception ex) {
          ex.printStackTrace();
        }
  
      }
    }
    private void DeleteAction(){
    	int ret = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Do you want to delete?", "Confirm", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
    	if(ret != JOptionPane.YES_OPTION) {
    	 return;
    	}
  
    	Connection conn = null;
    	PreparedStatement ps = null;
  
    	try {
    	 conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/"
           + "library", "root", "");
    	 ps = conn.prepareStatement("Delete From Books where id = ?");
    	 ps.setInt(1, id); 
    	 ret = ps.executeUpdate();
    	 if (ret != -1) {
    	 JOptionPane.showMessageDialog(this, "This book has been deleted"); 
    	 }
    	} catch (Exception ex) {
    	 ex.printStackTrace();
    	} finally {
    	 try {
    	  if (conn != null) {
    	   conn.close();
    	  }
    	  if (ps != null) {
    	   ps.close();
    	  }
    	 } catch (Exception ex2) {
    	  ex2.printStackTrace();
    	 }
    	}
    }
    private void btnSearchA(ActionEvent evt){
    	searchAction();
    }
    private void btnExitA(ActionEvent evt){
    	System.exit(0);
    }
    private void txtTitleA(ActionEvent evt){
    	searchAction();
    }
    private void btnDelA(ActionEvent evt){
    	DeleteAction();
    }
  
  	public static void main(String[] args) {
  		// TODO Auto-generated method stub
  		new BookInformation().setVisible(true);
  
  	}
  
  }
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  23-09-2017
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Có thể là transaction chưa commit.

 3. #3
  Tham gia
  28-10-2017
  Bài viết
  139
  Like
  3
  Thanked 6 Times in 5 Posts
  fix được chưa bạn

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •