Các bạn có thể xem tại video dưới đây để học thêm về lập trình laravel cơ bản - Master layout trong laravel cơ bản
Các bạn có thể xem thêm các bài học khác nhé,

nguồn: https://vietpro.net.vn/laravel-13-ma...g-laravel.html
Chúc các bạn học tập tốt.