Em mới làm trang này http://bestfreewordpressthemes.net/
Do mới làm site Eng lần đầu chưa có nhiều kinh nghiệm mong được chỉ bảo ạ