Mình đọc trong "CLB Visual FoxPro hấp dẫn từ trước đến nay" từ bài của Bạn binhntbv mục #2175 trang 218 và biết bài #1646 trang 165 của Bạn hshason và đã áp dụng rất tốt cho menu,title và messagebox. Mình lại đang tìm hiểu cách sử dụng VB để chuyển sang Unicode cho treeview nhưng vẫn chưa tìm thấy hướng đi. Các sư huynh giúp với. Cảm ơn nhiều