Đồ án ảo hóa VMWARE ESX SERVER VSPHERE
Mục lục
CHƯƠNG : GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN
. Cơ sở đồ án
. Mục tiêu đồ án
. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG : GIỚI THIỆU VỀ VMWARE ESX SERVER
. Giới thiệu
.. Ảo hóa là gì?
.. Ảo hóa hoạt động như thế nào?
.. Tại sao lại thực hiện ảo hóa?
. Tổng quan về VMware ESX Server
. Kiến trúc
. Khả năng quản lý tài nguyên
. Hiệu suất và khả năng mở rộng
. Tính sẵn sàng cao
. Phần mềm đạt chuẩn quốc tế
. Tính năng của Vmware ESX Server
.. Virtual Machine File System (VMFS)
.. Virtual symmetric multi-processing (Virtual SMP)
.. VMware High Availability (VMHA)
.. VMotion & Storage Vmotion
.. VMware Consolidated Backup (VCB)
.. Vcenter update Manager
.. Phân phối tài nguyên theo lịch trình ( DRS)
.. Quản lý phân phối điện năng (Distributed Power Manager (DPM))
.. Virtual Center (VC) & Infrastructure Client (VI Client) của Vmware
.. Quản lý khôi phục site (Site Recovery Manager (SRM))
.. VMware vShere Data Recovery
.. vCenter Convert
. Các công cụ quản lý Vmware ESX Server
.. Truy cập giao diện điều khiển vào giao diện dịch vụ
.. SSH vào giao diện dịch vụ
.. Truy cập web từ cơ sở hạ tầng ảo hóa vào máy chủ ESX
.. VMware Virtual Infrastructure Client (VI Client) vào máy chủ
.. VMware Virtual Infrastructure Client (VI Client) vào Virtual Center Server (VC Server)
CHƯƠNG : THIẾT KẾ CƠ SỞ HẠ TẦNG
. Mục tiêu của giải pháp triển khai Vmware ESX Server
. Các yêu cầu cần thực hiện
.. Yêu cầu về phần cứng
.. Phần mềm sử dụng trong giải pháp
. Sơ đồ thiết kế
CHƯƠNG : TRIỂN KHAI VMWARE ESX SERVER
. Cài đặt VMware ESX Server
. Cài đặt vCenter Server và vSphere Client
. Cài đặt và cấu hình openfiler
.. Cài đặt openfiler
.. Cấu hình openfiler
.. Cài đặt hệ điều hành lên DataCenter
. Cấu hình VMHA
. Cài đặt và cấu hình vCenter Converter
.. Cài đặt vCenter Convert
.. Cấu hình vCenter Convert
. Cấu hình VMotion and SVMotion
.. Cấu hình VMotion
.. Cấu hình SVMotion

Code:
http://gg.gg/ebook-lab-tieng-viet-hoc-VMware-vSphere-5