Câu 1 : đọc 2 cạnh 1 hình chữ nhật từ tệp dulieu. in. in ra diện tích và chu vi của nó ra tệp ketqua. out
Câu 2 : nhập 1 xâu. tạo xâu mới từ xâu đã cho với số kí tự = 1 nữa xâu đó kể từ vị trí giữa đến cuối
Câu 3 : viết chương trình nhập 1 xâu, ghi ra màn hình kí tự cuối xâu đó
Câu 4 : viết chương trình nhập 1 xâu. tìm vị trí xuất hiện đầu tiên kí tự "a" có trong xâu đó
Em cảm ơn ạ !