Trang 2 / 5 FirstFirst 12345 LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 42
 1. #11
  Tham gia
  22-10-2014
  Bài viết
  103
  Like
  0
  Thanked 12 Times in 11 Posts
  TRANG CHỈNH SỬA DANH MỤC SẢN PHẨM (PHẦN 11)

  Nội dung kiến thức phần này gồm:

  - Override (Ghi đè).

  Trong thư mục admin/category, tạo mới file edit{dot}php để viết mã lệnh trang chỉnh sửa danh mục sản phẩm.

  Nội dung file admin/category/edit{dot}php như sau:
  PHP Code:
  <?php
  //Khởi động session
  session_start();

  //Kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì quay về trang đăng nhập
  if(!isset($_SESSION***91;'user'***93;)){
  header('location:../user/login{dot}php');
  }

  //Require các file cần thiết
  require '../../configs/Config{dot}php';
  require 
  '../../models/Category{dot}php';

  //Lấy category_id từ URL
  $category_id $_GET***91;'category_id'***93;;

  //Khởi tạo đối tượng danh mục sản phẩm (Category)
  $categoryModel = new Category();

  //Nếu có POST dữ liệu lên thì xử lý cập nhật
  if($_POST){
  //Nhận dữ liệu từ form và gán vào một mãng
  $data = array(
  'name' => $_POST***91;'name'***93;,
  'status' => isset($_POST***91;'status'***93;) ? 0,
  'modified' => date('Y-m-d H:i:s')
  );

  //Cập nhật
  if($categoryModel->edit($data$category_id)){
  //Tạo session để lưu cờ thông báo thành công
  $_SESSION***91;'success'***93; = true;

  //Tải lại trang (Mục đích là để tải lại thông tin mới)
  header('location:edit{dot}php?category_id=' $category_id);

  //Ngừng thực thi
  exit();
  }
  }

  //Lấy thông tin danh mục sản phẩm để trình bày trên form
  $category $categoryModel->getById($category_id);

  //Tiêu đề trang
  $title 'Danh mục sản phẩm - Chỉnh sửa';

  //View
  $view 'category/edit{dot}tpl{dot}php';

  //Require layout
  require '../../views/admin/layout{dot}tpl{dot}php';
  ?>
  Mở file models/Category{dot}php và thêm vào lớp Category khối lệnh mới dưới đây:
  PHP Code:
  public function getById($category_id){
  //SQL
  $sql "SELECT * FROM tbl_category WHERE category_id = $category_id";

  //Query
  $this->db->query($sql);

  //Fetch
  $row $this->db->fetch();

  //Khởi tạo đối tượng CategoryObj
  $categoryObj = new CategoryObj();

  //Gán thông tin
  $categoryObj->setCategoryId($row***91;'category_id'***93;);
  $categoryObj->setName($row***91;'name'***93;);
  $categoryObj->setStatus($row***91;'status'***93;);
  $categoryObj->setCreated($row***91;'created'***93;);
  $categoryObj->setModified($row***91;'modified'***93;);

  //Return
  return $categoryObj;
  }

  public function 
  edit($data$category_id){
  //SQL
  $sql "UPDATE tbl_category SET name = '{$data***91;'name'***93;}', status = {$data***91;'status'***93;}, modified = '{$data***91;'modified'***93;}' WHERE category_id = $category_id";

  //Query và return
  return $this->db->query($sql);

  Trong thư mục views/admin/category, tạo mới file edit{dot}tpl{dot}php để trình bày giao diện trang chỉnh sửa danh mục sản phẩm.

  Nội dung file views/admin/category/edit{dot}tpl{dot}php như sau:
  Code:
  <form name="edit" method="POST" action="">
  <?php if(isset($_SESSION['success'])): ?>
  <p style="color:green;">Danh mục sản phẩm đã được chỉnh sửa thành công!</p>
  <?php unset($_SESSION['success']); ?>
  <?php endif; ?>
  
  <p>
  <label>Tên danh mục:</label>
  <input type="text" name="name" value="<?php echo $category->getName(); ?>" />
  </p>
  <p>
  <label>Trạng thái:</label>
  <input type="checkbox" name="status" value="1" <?php echo ($category->getStatus() == 1) ? 'checked="checked"' : ''; ?> />
  </p>
  <p>
  <input type="submit" value="Chỉnh sửa" />
  </p>
  </form>
  Các bạn truy cập trang danh sách danh mục sản phẩm và nhấp vào tên danh mục để truy cập tới trang chỉnh sửa danh mục sản phẩm.

  * Override (Ghi đè):

  Trong PHP, nếu như người lập trình tạo ra một phương thức trong lớp dẫn xuất có trùng tên với một phương thức đã được tạo ở lớp cơ sở thì đó được gọi là ghi đè phương thức (Method overriding). Hoặc một cách dễ hiểu hơn như sau:

  - Là phương thức đã xuất hiện ở lớp cơ sở và xuất hiện tiếp ở lớp dẫn xuất.
  - Khi đối tượng thuộc lớp dẫn xuất gọi phương thức thì sẽ chọn lựa và thực thi theo phương thức trong lớp dẫn xuất. Nếu lớp dẫn xuất không có phương thức đó thì mới lên kiếm ở lớp cơ sở để thực thi.
  - Ghi đè là hình thức đa hình (Polymorphism) trong quá trình thực thi (Runtime).

  Ví dụ:
  PHP Code:
  class {
  public function 
  theMethod(){
  echo 
  'A::theMethod';
  }
  }

  class 
  extends {
  public function 
  theMethod(){
  echo 
  'B::theMethod';
  }
  }

  $b = new B();
  $b->theMethod(); 
  Khi các bạn thực thi khối lệnh trên thì dòng "B::theMethod" sẽ được hiển thị. Nhưng nếu giả sử lớp B không có phương thức theMethod thì dòng "A::theMethod" sẽ được hiển thị.
  Lê Trung Hiếu - Lập Trình Web & Di Động

 2. #12
  Tham gia
  22-10-2014
  Bài viết
  103
  Like
  0
  Thanked 12 Times in 11 Posts
  XÓA DANH MỤC SẢN PHẨM (PHẦN 12)

  Kể từ phần này tôi sẽ không trình bày kiến thức lập trình PHP nữa. Các bạn thực hiện theo các hướng dẫn của tôi để hoàn thành dự án website giới thiệu sản phẩm.

  Trong thư mục admin/category, tạo mới file delete{dot}php để viết mã lệnh chức năng xóa danh mục sản phẩm.

  Nội dung file admin/category/delete{dot}php như sau:
  PHP Code:
  <?php
  //Khởi động session
  session_start();

  //Kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì quay về trang đăng nhập
  if(!isset($_SESSION***91;'user'***93;)){
  header('location:login{dot}php');
  }

  //Require các file cần thiết
  require '../../configs/Config{dot}php';
  require 
  '../../models/Category{dot}php';

  //Lấy category_id từ URL
  $category_id $_GET***91;'category_id'***93;;

  //Khởi tạo đối tượng danh mục sản phẩm (Category)
  $categoryModel = new Category();

  //Xóa
  $categoryModel->delete($category_id);

  //Quay về trang danh sách danh mục sản phẩm
  header('location:list{dot}php');
  ?>
  Mở file models/Category{dot}php và thêm vào lớp Category khối lệnh mới dưới đây:
  PHP Code:
  public function delete($category_id){
  //SQL
  $sql "DELETE FROM tbl_category WHERE category_id = $category_id";

  //Query và return
  return $this->db->query($sql);

  Xóa là một chức năng nên các bạn không phải tạo giao diện (View).

  Các bạn truy cập trang danh sách danh mục sản phẩm, ở cột "Tác vụ" các bạn chọn tác vụ "Xóa" để thực hiện xóa danh mục sản phẩm tương ứng.
  Lê Trung Hiếu - Lập Trình Web & Di Động

 3. #13
  Tham gia
  22-10-2014
  Bài viết
  103
  Like
  0
  Thanked 12 Times in 11 Posts
  TRANG DANH SÁCH SẢN PHẨM (PHẦN 13)

  Trong thư mục admin, tạo mới thư mục tên là product để chứa các file xử lý các trang sản phẩm.

  Trong thư mục admin/product, tạo mới file list{dot}php để viết mã lệnh trang danh sách sản phẩm.

  Nội dung file admin/product/list{dot}php như sau:
  PHP Code:
  <?php
  //Khởi động session
  session_start();

  //Kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì quay về trang đăng nhập
  if(!isset($_SESSION***91;'user'***93;)){
  header('location:../user/login{dot}php');
  }

  //Require các file cần thiết
  require '../../configs/Config{dot}php';
  require 
  '../../models/Product{dot}php';

  //Khởi tạo đối tượng sản phẩm (Product)
  $productModel = new Product();

  //Lấy danh sách sản phẩm
  $productList $productModel->getList();

  //Tiêu đề trang
  $title 'Sản phẩm - Danh sách';

  //View
  $view 'product/list{dot}tpl{dot}php';

  //Require layout
  require '../../views/admin/layout{dot}tpl{dot}php';
  ?>
  Trong thư mục models các bạn tạo mới hai file ProductObj{dot}php và Product{dot}php để thể hiện đối tượng sản phẩm (Lớp ProductObj) và tương tác với DB (Lớp Product).

  Nội dung file models/ProductObj{dot}php như sau:
  PHP Code:
  <?php
  class ProductObj {
  protected 
  $productId;
  protected 
  $categoryId;
  protected 
  $name;
  protected 
  $detail;
  protected 
  $image;
  protected 
  $price;
  protected 
  $status;
  protected 
  $created;
  protected 
  $modified;

  public function 
  setProductId($productId){
  $this->productId $productId;
  }

  public function 
  getProductId(){
  return 
  $this->productId;
  }

  public function 
  setCategoryId($categoryId){
  $this->categoryId $categoryId;
  }

  public function 
  getCategoryId(){
  return 
  $this->categoryId;
  }

  public function 
  setName($name){
  $this->name $name;
  }

  public function 
  getName(){
  return 
  $this->name;
  }

  public function 
  setDetail($detail){
  $this->detail $detail;
  }

  public function 
  getDetail(){
  return 
  $this->detail;
  }

  public function 
  setImage($image){
  $this->image $image;
  }

  public function 
  getImage(){
  return 
  $this->image;
  }

  public function 
  setPrice($price){
  $this->price $price;
  }

  public function 
  getPrice(){
  return 
  $this->price;
  }

  public function 
  setStatus($status){
  $this->status $status;
  }

  public function 
  getStatus(){
  return 
  $this->status;
  }

  public function 
  setCreated($created){
  $this->created $created;
  }

  public function 
  getCreated(){
  return 
  $this->created;
  }

  public function 
  setModified($modified){
  $this->modified $modified;
  }

  public function 
  getModified(){
  return 
  $this->modified;
  }
  }
  ?>
  Nội dung file models/Product{dot}php như sau:
  PHP Code:
  <?php
  require_once Config::BASE_PATH 'libraries/Db{dot}php';
  require_once 
  Config::BASE_PATH 'models/ProductObj{dot}php';

  class 
  Product {
  protected 
  $db;

  public function 
  __construct(){
  $this->db = new Db();
  }

  public function 
  getList(){
  //SQL
  $sql "SELECT * FROM tbl_product ORDER BY product_id DESC";

  //Query
  $this->db->query($sql);

  //Tạo mãng lưu trữ
  $listProduct = array();

  //Fetch
  while($row $this->db->fetch()){
  //Khởi tạo đối tượng ProductObj
  $productObj = new ProductObj();

  //Gán thông tin
  $productObj->setProductId($row***91;'product_id'***93;);
  $productObj->setCategoryId($row***91;'category_id'***93;);
  $productObj->setName($row***91;'name'***93;);
  $productObj->setDetail($row***91;'detail'***93;);
  $productObj->setImage($row***91;'image'***93;);
  $productObj->setPrice($row***91;'price'***93;);
  $productObj->setStatus($row***91;'status'***93;);
  $productObj->setCreated($row***91;'created'***93;);
  $productObj->setModified($row***91;'modified'***93;);

  //Gán vào mãng lưu trữ
  $listProduct***91;***93; = $productObj;
  }

  //Return
  return $listProduct;
  }
  }
  ?>
  Trong thư mục views/admin, tạo mới thư mục tên là product để chứa các file trình bày giao diện các trang sản phẩm.

  Trong thư mục views/admin/product, tạo mới file list{dot}tpl{dot}php để trình bày giao diện trang danh sách sản phẩm.

  Nội dung file views/admin/product/list{dot}tpl{dot}php như sau:
  Code:
  <table width="100%" cellpadding="10">
  <tr>
  <th>ID</th>
  <th>Hình ảnh</th>
  <th>Tên sản phẩm</th>
  <th>Giá bán</th>
  <th>Trạng thái</th>
  <th>Ngày tạo</th>
  <th>Ngày chỉnh sửa</th>
  <th>Tác vụ</th>
  </tr>
  <?php foreach($productList as $product): ?>
  <tr>
  <td><?php echo $product->getProductId(); ?></td>
  <td><img src="<?php echo Config::SITE_URL . 'userfiles/' . $product->getImage(); ?>" width="20" height="20" /></td>
  <td><a href="<?php echo Config::SITE_URL . 'admin/product/edit{dot}php?product_id=' . $product->getProductId(); ?>"><?php echo $product->getName(); ?></a></td>
  <td><?php echo number_format($product->getPrice(), 0, '', '.'); ?> VNĐ</td>
  <td><?php echo ($product->getStatus() == 1) ? 'Kích hoạt' : 'Không kích hoạt'; ?></td>
  <td><?php echo date('d-m-Y H:i:s', strtotime($product->getCreated())); ?></td>
  <td><?php echo date('d-m-Y H:i:s', strtotime($product->getModified())); ?></td>
  <td><a href="<?php echo Config::SITE_URL . 'admin/product/delete{dot}php?product_id=' . $product->getProductId(); ?>">Xóa</a></td>
  </tr>
  <?php endforeach; ?>
  </table>
  Các bạn truy cập trang danh sách sản phẩm theo địa chỉ localhost/admin/product/list{dot}php để kiểm tra.
  Lê Trung Hiếu - Lập Trình Web & Di Động

 4. #14
  Tham gia
  22-10-2014
  Bài viết
  103
  Like
  0
  Thanked 12 Times in 11 Posts
  TRANG THÊM MỚI SẢN PHẨM (PHẦN 14)

  Trong thư mục admin/product, tạo mới file add{dot}php để viết mã lệnh trang thêm mới sản phẩm.

  Nội dung file admin/product/add{dot}php như sau:
  PHP Code:
  <?php
  //Khởi động session
  session_start();

  //Kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì quay về trang đăng nhập
  if(!isset($_SESSION***91;'user'***93;)){
  header('location:../user/login{dot}php');
  }

  //Require các file cần thiết
  require '../../configs/Config{dot}php';
  require 
  '../../models/Category{dot}php';
  require 
  '../../models/Product{dot}php';

  //Nếu có POST dữ liệu lên thì xử lý
  if($_POST){
  //Upload hình ảnh
  if(($image $_FILES***91;'image'***93;***91;'name'***93;) != null){
  move_uploaded_file($_FILES***91;'image'***93;***91;'tmp_name'***93;, 'userfiles/' $image);
  }else{
  $image '';
  }

  //Nhận dữ liệu từ form và gán vào một mãng (Có thể sử dụng đối tượng ProductObj để lưu)
  $data = array(
  'category_id' => $_POST***91;'category_id'***93;,
  'name' => $_POST***91;'name'***93;,
  'detail' => $_POST***91;'detail'***93;,
  'image' => $image,
  'price' => $_POST***91;'price'***93;,
  'status' => isset($_POST***91;'status'***93;) ? 0,
  'created' => date('Y-m-d H:i:s'),
  'modified' => date('Y-m-d H:i:s')
  );

  //Khởi tạo đối tượng sản phẩm (Product)
  $productModel = new Product();

  //Thêm mới
  if($productModel->add($data)){
  //Tạo session để lưu cờ thông báo thành công
  $_SESSION***91;'success'***93; = true;

  //Tải lại trang (Mục đích là để reset form)
  header('location:add{dot}php');

  //Ngừng thực thi
  exit();
  }
  }

  //Khởi tạo đối tượng danh mục sản phẩm (Category)
  $categoryModel = new Category();

  //Lấy danh sách danh mục sản phẩm có trạng thái kích hoạt (Status = 1)
  $categoryActiveList $categoryModel->getActiveList();

  //Tiêu đề trang
  $title 'Sản phẩm - Thêm mới';

  //View
  $view 'product/add{dot}tpl{dot}php';

  //Require layout
  require '../../views/admin/layout{dot}tpl{dot}php';
  ?>
  Mở file models/Category{dot}php và thêm vào lớp Category khối lệnh mới dưới đây:
  PHP Code:
  public function getActiveList(){
  //SQL
  $sql "SELECT * FROM tbl_category WHERE status = 1 ORDER BY category_id ASC";

  //Query
  $this->db->query($sql);

  //Tạo mãng lưu trữ
  $listCategoryActive = array();

  //Fetch
  while($row $this->db->fetch()){
  //Khởi tạo đối tượng CategoryObj
  $categoryObj = new CategoryObj();

  //Gán thông tin
  $categoryObj->setCategoryId($row***91;'category_id'***93;);
  $categoryObj->setName($row***91;'name'***93;);
  $categoryObj->setStatus($row***91;'status'***93;);
  $categoryObj->setCreated($row***91;'created'***93;);
  $categoryObj->setModified($row***91;'modified'***93;);

  //Gán vào mãng lưu trữ
  $listCategoryActive***91;***93; = $categoryObj;
  }

  //Return
  return $listCategoryActive;

  Mở file models/Product{dot}php và thêm vào lớp Product khối lệnh mới dưới đây:
  PHP Code:
  public function add($data){
  //SQL
  $sql "INSERT INTO tbl_product(category_id, name, detail, image, price, status, created, modified) VALUES({$data***91;'category_id'***93;}, '{$data***91;'name'***93;}', '{$data***91;'detail'***93;}', '{$data***91;'image'***93;}', {$data***91;'price'***93;}{$data***91;'status'***93;}, '{$data***91;'created'***93;}', '{$data***91;'modified'***93;}')";

  //Query và return
  return $this->db->query($sql);

  Trong thư mục views/admin/product, tạo mới file add{dot}tpl{dot}php để trình bày giao diện trang thêm mới sản phẩm.

  Nội dung file views/admin/product/add{dot}tpl{dot}php như sau:
  Code:
  <form name="add" method="POST" enctype="multipart/form-data" action="">
  <?php if(isset($_SESSION['success'])): ?>
  <p style="color:green;">Sản phẩm đã được thêm mới thành công!</p>
  <?php unset($_SESSION['success']); ?>
  <?php endif; ?>
  
  <p>
  <label>Danh mục:</label>
  <select name="category_id">
  <?php foreach($categoryActiveList as $categoryActive): ?>
  <option value="<?php echo $categoryActive->getCategoryId(); ?>"><?php echo $categoryActive->getName(); ?></option>
  <?php endforeach; ?>
  </select>
  </p>
  <p>
  <label>Tên sản phẩm:</label>
  <input type="text" name="name" value="" />
  </p>
  <p>
  <label>Chi tiết:</label>
  <textarea name="detail"></textarea>
  </p>
  <p>
  <label>Hình ảnh:</label>
  <input type="file" name="image" />
  </p>
  <p>
  <label>Giá bán:</label>
  <input type="text" name="price" value="" />
  </p>
  <p>
  <label>Trạng thái:</label>
  <input type="checkbox" name="status" value="1" />
  </p>
  <p>
  <input type="submit" value="Thêm mới" />
  </p>
  </form>
  Các bạn truy cập trang thêm mới sản phẩm theo địa chỉ localhost/admin/product/add{dot}php để kiểm tra.
  Lê Trung Hiếu - Lập Trình Web & Di Động

 5. #15
  Tham gia
  22-10-2014
  Bài viết
  103
  Like
  0
  Thanked 12 Times in 11 Posts
  TRANG CHỈNH SỬA SẢN PHẨM (PHẦN 15)

  Trong thư mục admin/product, tạo mới file edit{dot}php để viết mã lệnh trang chỉnh sửa sản phẩm.

  Nội dung file admin/product/edit{dot}php như sau:
  PHP Code:
  <?php
  //Khởi động session
  session_start();

  //Kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì quay về trang đăng nhập
  if(!isset($_SESSION***91;'user'***93;)){
  header('location:../user/login{dot}php');
  }

  //Require các file cần thiết
  require '../../configs/Config{dot}php';
  require 
  '../../models/Category{dot}php';
  require 
  '../../models/Product{dot}php';

  //Lấy product_id từ URL
  $product_id $_GET***91;'product_id'***93;;

  //Nếu có POST dữ liệu lên thì xử lý cập nhật
  if($_POST){
  //Upload hình ảnh
  if(($image $_FILES***91;'image'***93;***91;'name'***93;) != null){
  move_uploaded_file($_FILES***91;'image'***93;***91;'tmp_name'***93;, 'userfiles/' $image);
  }else{
  $image null;
  }

  //Nhận dữ liệu từ form và gán vào một mãng
  $data = array(
  'category_id' => $_POST***91;'category_id'***93;,
  'name' => $_POST***91;'name'***93;,
  'detail' => $_POST***91;'detail'***93;,
  'image' => $image,
  'price' => $_POST***91;'price'***93;,
  'status' => isset($_POST***91;'status'***93;) ? 0,
  'modified' => date('Y-m-d H:i:s')
  );

  //Khởi tạo đối tượng sản phẩm (Product)
  $productModel = new Product();

  //Cập nhật
  if($productModel->edit($data$product_id)){
  //Tạo session để lưu cờ thông báo thành công
  $_SESSION***91;'success'***93; = true;

  //Tải lại trang (Mục đích là để tải lại thông tin mới)
  header('location:edit{dot}php?product_id=' $product_id);

  //Ngừng thực thi
  exit();
  }
  }

  //Lấy thông tin sản phẩm để trình bày trên form
  $product $productModel->getById($product_id);

  //Khởi tạo đối tượng danh mục sản phẩm (Category)
  $categoryModel = new Category();

  //Lấy danh sách danh mục sản phẩm có trạng thái kích hoạt (Status = 1)
  $categoryActiveList $categoryModel->getActiveList();

  //Tiêu đề trang
  $title 'Sản phẩm - Chỉnh sửa';

  //View
  $view 'product/edit{dot}tpl{dot}php';

  //Require layout
  require '../../views/admin/layout{dot}tpl{dot}php';
  ?>
  Mở file models/Product{dot}php và thêm vào lớp Product khối lệnh mới dưới đây:
  PHP Code:
  public function getById($product_id){
  //SQL
  $sql "SELECT * FROM tbl_product WHERE product_id = $product_id";

  //Query
  $this->db->query($sql);

  //Fetch
  $this->db->fetch()

  //Khởi tạo đối tượng ProductObj
  $productObj = new ProductObj();

  //Gán thông tin
  $productObj->setProductId($row***91;'product_id'***93;);
  $productObj->setCategoryId($row***91;'category_id'***93;);
  $productObj->setName($row***91;'name'***93;);
  $productObj->setDetail($row***91;'detail'***93;);
  $productObj->setImage($row***91;'image'***93;);
  $productObj->setPrice($row***91;'price'***93;);
  $productObj->setStatus($row***91;'status'***93;);
  $productObj->setCreated($row***91;'created'***93;);
  $productObj->setModified($row***91;'modified'***93;);

  //Return
  return $productObj;
  }

  public function 
  edit($data$product_id){
  //SQL
  $sql "UPDATE tbl_product SET category_id = {$data***91;'category_id'***93;}, name = '{$data***91;'name'***93;}', detail = '{$data***91;'detail'***93;}', price = {$data***91;'price'***93;}, status = {$data***91;'status'***93;}, modified = '{$data***91;'modified'***93;}'";

  //Nếu có cập nhật hình ảnh
  if($data***91;'image'***93; != null){
  $sql .= ", image = '{$data***91;'image'***93;}'";
  }

  //Điều kiện
  $sql .= " WHERE product_id = $product_id";

  //Query và return
  return $this->db->query($sql);

  Trong thư mục views/admin/product, tạo mới file edit{dot}tpl{dot}php để trình bày giao diện trang chỉnh sửa sản phẩm.

  Nội dung file views/admin/product/edit{dot}tpl{dot}php như sau:
  Code:
  <form name="edit" method="POST" enctype="multipart/form-data" action="">
  <?php if(isset($_SESSION['success'])): ?>
  <p style="color:green;">Sản phẩm đã được chỉnh sửa thành công!</p>
  <?php unset($_SESSION['success']); ?>
  <?php endif; ?>
  
  <p>
  <label>Danh mục:</label>
  <select name="category_id">
  <?php foreach($categoryActiveList as $categoryActive): ?>
  <option value="<?php echo $categoryActive->getCategoryId(); ?>" <?php echo ($product->getCategoryId() == $categoryActive->getCategoryId()) ? 'selected="selected"' : ''; ?>><?php echo $categoryActive->getName(); ?></option>
  <?php endforeach; ?>
  </select>
  </p>
  <p>
  <label>Tên sản phẩm:</label>
  <input type="text" name="name" value="<?php echo $product->getName(); ?>" />
  </p>
  <p>
  <label>Chi tiết:</label>
  <textarea name="detail"><?php echo $product->getDetail(); ?></textarea>
  </p>
  <p>
  <label>Hình ảnh:</label>
  <input type="file" name="image" />
  </p>
  <p>
  <label>Giá bán:</label>
  <input type="text" name="price" value="<?php echo $product->getPrice(); ?>" />
  </p>
  <p>
  <label>Trạng thái:</label>
  <input type="checkbox" name="status" value="1" <?php echo ($product->getStatus() == 1) ? 'checked="checked"' : ''; ?> />
  </p>
  <p>
  <input type="submit" value="Chỉnh sửa" />
  </p>
  </form>
  Các bạn truy cập trang danh sách sản phẩm và nhấp vào tên sản phẩm để truy cập tới trang chỉnh sửa sản phẩm.
  Lê Trung Hiếu - Lập Trình Web & Di Động

 6. #16
  Tham gia
  20-04-2015
  Bài viết
  100
  Like
  0
  Thanked 4 Times in 4 Posts
  2 Bài trùng nhau hả bạn?
  Cộng đồng hỏi đáp WordPress Q&A

 7. #17
  Tham gia
  22-10-2014
  Bài viết
  103
  Like
  0
  Thanked 12 Times in 11 Posts
  Quote Được gửi bởi lambertphoenix View Post
  2 Bài trùng nhau hả bạn?
  Một bài nâng cao, một bài cơ bản bạn à.
  Lê Trung Hiếu - Lập Trình Web & Di Động

 8. #18
  Tham gia
  20-04-2015
  Bài viết
  100
  Like
  0
  Thanked 4 Times in 4 Posts
  Quote Được gửi bởi filiallion View Post
  Một bài nâng cao, một bài cơ bản bạn à.
  Xin lỗi bạn nhé, mình nhìn nhầm
  Cộng đồng hỏi đáp WordPress Q&A

 9. #19
  Tham gia
  22-10-2014
  Bài viết
  103
  Like
  0
  Thanked 12 Times in 11 Posts
  XÓA SẢN PHẨM (PHẦN 16)

  Trong thư mục admin/product, tạo mới file delete.php để viết mã lệnh chức năng xóa sản phẩm.

  Nội dung file admin/product/delete.php như sau:
  PHP Code:
  <?php
  //Khởi động session
  session_start();

  //Kiểm tra nếu chưa đăng nhập thì quay về trang đăng nhập
  if(!isset($_SESSION***91;'user'***93;)){
  header('location:../user/login.php');
  }

  //Require các file cần thiết
  require '../../configs/Config.php';
  require 
  '../../models/Product.php';

  //Lấy product_id từ URL
  $product_id $_GET***91;'product_id'***93;;

  //Khởi tạo đối tượng sản phẩm (Product)
  $productModel = new Product();

  //Xóa
  $productModel->delete($product_id);

  //Quay về trang danh sách sản phẩm
  header('location:list.php');
  ?>
  Mở file models/Product.php và thêm vào lớp Product khối lệnh mới dưới đây:
  PHP Code:
  public function delete($product_id){
  //SQL
  $sql "DELETE FROM tbl_product WHERE product_id = $product_id";

  //Query và return
  return $this->db->query($sql);

  Xóa là một chức năng nên các bạn không phải tạo giao diện (View).

  Các bạn truy cập trang danh sách sản phẩm, ở cột "Tác vụ" các bạn chọn tác vụ "Xóa" để thực hiện xóa sản phẩm tương ứng.
  Lê Trung Hiếu - Lập Trình Web & Di Động

 10. #20
  Tham gia
  22-10-2014
  Bài viết
  103
  Like
  0
  Thanked 12 Times in 11 Posts
  MENU (PHẦN 17)

  Các trang trong phần quản trị đã được tôi hướng dẫn ở các phần trước. Phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một menu để truy cập tới các trang. Menu này chỉ là các mã lệnh HTML chứ không có gì đặc biệt nên tôi sẽ trình bày ngắn gọn.

  Mở file views/admin/layout.tpl.php và thêm vào sau thẻ <body> khối lệnh HTML sau:
  PHP Code:
  <div>
  <ul style="float:left;">
  <li>
  <a href="<?php echo SITE_URL 'admin'?>">Trang chủ</a>
  </li>
  </ul>
  <ul style="float:left;">
  <li>
  <a href="<?php echo SITE_URL 'admin/category/list.php'?>">Danh sách danh mục sản phẩm</a>
  </li>
  <li>
  <a href="<?php echo SITE_URL 'admin/category/add.php'?>">Thêm mới danh mục sản phẩm</a>
  </li>
  </ul>
  <ul style="float:left;">
  <li>
  <a href="<?php echo SITE_URL 'admin/product/list.php'?>">Danh sách sản phẩm</a>
  </li>
  <li>
  <a href="<?php echo SITE_URL 'admin/product/add.php'?>">Thêm mới sản phẩm</a>
  </li>
  </ul>
  <ul style="float:left;">
  <li>
  <a href="<?php echo SITE_URL 'admin/user/list.php'?>">Danh sách thành viên</a>
  </li>
  <li>
  <a href="<?php echo SITE_URL 'admin/user/add.php'?>">Thêm mới thành viên</a>
  </li>
  </ul>

  <div style="clear:both;"></div>
  </div>
  Đây là phần cuối cùng trong phần quản trị (Admin). Kể từ phần sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các trang trong phần người dùng (Front).
  Lê Trung Hiếu - Lập Trình Web & Di Động

Trang 2 / 5 FirstFirst 12345 LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •