Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 11
 1. #1
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  Hấp dẫn đây ! Một số thư viện hay cho TurboPascal

  Để cho việc học lập trình thêm phần hứng thú, tôi tổng hợp một số thư viện dùng cho Turbo Pascal, các bạn có thể sửa chữa, bổ sung theo ý mình cho mục đích học tập.

  1. MÃ CRC:
  Thư viện CRC32:

  Code:
  {Thông tin: https://vi.wikipedia.org/wiki/CRC}
  (*From ricc!L-relcom%ricc.alma-ata.su Mon Feb 15 20:36:38 ATA 1993
  To: valera@aebexc.alma-ata.su
  From: ***@ecoc.tashkent.su (Dmitry E. Kalintsew, aka Dee)
  Subject: [NEWS] Šâ® ¯à®á¨« CRC? ‹®¢¨â¥!
  Date: Wed, 10 Feb 93 11:12:42 +0500
  Organization: =ECOLOGICAL UNION=
  
  -- 
  	Dmitry E. Kalintsew, AKA Dee. UUCP regional center newsmaster.
  		Freelance hacker, personal tm: *** SoftWorks :-)
     E-mail: ***@ecoc.tashkent.su, ***@ecoc.wa.com, 2:5085/5@Fidonet.org
  		   Phone: +7(371)245-7681 after 01:00 GMT
  *)
  
  UNIT CRC32;
  INTERFACE
  
  TYPE String8 = String[8];
  CONST
    ZBUFSIZE = 63000;
  TYPE
    buftype = ARRAY[0..ZBUFSIZE] OF BYTE; 
  VAR
   fbuf : buftype;
   
  FUNCTION UpdCrc(cp: BYTE; crc: WORD): WORD;
  FUNCTION UpdC32(octet: BYTE; crc: LONGINT) : LONGINT;
  FUNCTION Z_FileCRC32 (VAR f: FILE): LONGINT;
  function CRC32HEX (A: LongInt): String8;
  function CRC32FILE (Var f: FILE): String8;
  
  IMPLEMENTATION
  
  
  CONST crctab: ARRAY[0..255] OF WORD = (
    $0000, $1021, $2042, $3063, $4084, $50a5, $60c6, $70e7,
    $8108, $9129, $a14a, $b16b, $c18c, $d1ad, $e1ce, $f1ef,
    $1231, $0210, $3273, $2252, $52b5, $4294, $72f7, $62d6,
    $9339, $8318, $b37b, $a35a, $d3bd, $c39c, $f3ff, $e3de,
    $2462, $3443, $0420, $1401, $64e6, $74c7, $44a4, $5485,
    $a56a, $b54b, $8528, $9509, $e5ee, $f5cf, $c5ac, $d58d,
    $3653, $2672, $1611, $0630, $76d7, $66f6, $5695, $46b4,
    $b75b, $a77a, $9719, $8738, $f7df, $e7fe, $d79d, $c7bc,
    $48c4, $58e5, $6886, $78a7, $0840, $1861, $2802, $3823,
    $c9cc, $d9ed, $e98e, $f9af, $8948, $9969, $a90a, $b92b,
    $5af5, $4ad4, $7ab7, $6a96, $1a71, $0a50, $3a33, $2a12,
    $dbfd, $cbdc, $fbbf, $eb9e, $9b79, $8b58, $bb3b, $ab1a,
    $6ca6, $7c87, $4ce4, $5cc5, $2c22, $3c03, $0c60, $1c41,
    $edae, $fd8f, $cdec, $ddcd, $ad2a, $bd0b, $8d68, $9d49,
    $7e97, $6eb6, $5ed5, $4ef4, $3e13, $2e32, $1e51, $0e70,
    $ff9f, $efbe, $dfdd, $cffc, $bf1b, $af3a, $9f59, $8f78,
    $9188, $81a9, $b1ca, $a1eb, $d10c, $c12d, $f14e, $e16f,
    $1080, $00a1, $30c2, $20e3, $5004, $4025, $7046, $6067,
    $83b9, $9398, $a3fb, $b3da, $c33d, $d31c, $e37f, $f35e,
    $02b1, $1290, $22f3, $32d2, $4235, $5214, $6277, $7256,
    $b5ea, $a5cb, $95a8, $8589, $f56e, $e54f, $d52c, $c50d,
    $34e2, $24c3, $14a0, $0481, $7466, $6447, $5424, $4405,
    $a7db, $b7fa, $8799, $97b8, $e75f, $f77e, $c71d, $d73c,
    $26d3, $36f2, $0691, $16b0, $6657, $7676, $4615, $5634,
    $d94c, $c96d, $f90e, $e92f, $99c8, $89e9, $b98a, $a9ab,
    $5844, $4865, $7806, $6827, $18c0, $08e1, $3882, $28a3,
    $cb7d, $db5c, $eb3f, $fb1e, $8bf9, $9bd8, $abbb, $bb9a,
    $4a75, $5a54, $6a37, $7a16, $0af1, $1ad0, $2ab3, $3a92,
    $fd2e, $ed0f, $dd6c, $cd4d, $bdaa, $ad8b, $9de8, $8dc9,
    $7c26, $6c07, $5c64, $4c45, $3ca2, $2c83, $1ce0, $0cc1,
    $ef1f, $ff3e, $cf5d, $df7c, $af9b, $bfba, $8fd9, $9ff8,
    $6e17, $7e36, $4e55, $5e74, $2e93, $3eb2, $0ed1, $1ef0
  );
  
  
  FUNCTION UpdCrc(cp: BYTE; crc: WORD): WORD;
  BEGIN { UpdCrc }
    UpdCrc := crctab[((crc SHR 8) AND 255)] XOR (crc SHL 8) XOR cp
  END;
  
  CONST crc_32_tab: ARRAY[0..255] OF LONGINT = (
  $00000000, $77073096, $ee0e612c, $990951ba, $076dc419, $706af48f, $e963a535, $9e6495a3,
  $0edb8832, $79dcb8a4, $e0d5e91e, $97d2d988, $09b64c2b, $7eb17cbd, $e7b82d07, $90bf1d91,
  $1db71064, $6ab020f2, $f3b97148, $84be41de, $1adad47d, $6ddde4eb, $f4d4b551, $83d385c7,
  $136c9856, $646ba8c0, $fd62f97a, $8a65c9ec, $14015c4f, $63066cd9, $fa0f3d63, $8d080df5,
  $3b6e20c8, $4c69105e, $d56041e4, $a2677172, $3c03e4d1, $4b04d447, $d20d85fd, $a50ab56b,
  $35b5a8fa, $42b2986c, $dbbbc9d6, $acbcf940, $32d86ce3, $45df5c75, $dcd60dcf, $abd13d59,
  $26d930ac, $51de003a, $c8d75180, $bfd06116, $21b4f4b5, $56b3c423, $cfba9599, $b8bda50f,
  $2802b89e, $5f058808, $c60cd9b2, $b10be924, $2f6f7c87, $58684c11, $c1611dab, $b6662d3d,
  $76dc4190, $01db7106, $98d220bc, $efd5102a, $71b18589, $06b6b51f, $9fbfe4a5, $e8b8d433,
  $7807c9a2, $0f00f934, $9609a88e, $e10e9818, $7f6a0dbb, $086d3d2d, $91646c97, $e6635c01,
  $6b6b51f4, $1c6c6162, $856530d8, $f262004e, $6c0695ed, $1b01a57b, $8208f4c1, $f50fc457,
  $65b0d9c6, $12b7e950, $8bbeb8ea, $fcb9887c, $62dd1ddf, $15da2d49, $8cd37cf3, $fbd44c65,
  $4db26158, $3ab551ce, $a3bc0074, $d4bb30e2, $4adfa541, $3dd895d7, $a4d1c46d, $d3d6f4fb,
  $4369e96a, $346ed9fc, $ad678846, $da60b8d0, $44042d73, $33031de5, $aa0a4c5f, $dd0d7cc9,
  $5005713c, $270241aa, $be0b1010, $c90c2086, $5768b525, $206f85b3, $b966d409, $ce61e49f,
  $5edef90e, $29d9c998, $b0d09822, $c7d7a8b4, $59b33d17, $2eb40d81, $b7bd5c3b, $c0ba6cad,
  $edb88320, $9abfb3b6, $03b6e20c, $74b1d29a, $ead54739, $9dd277af, $04db2615, $73dc1683,
  $e3630b12, $94643b84, $0d6d6a3e, $7a6a5aa8, $e40ecf0b, $9309ff9d, $0a00ae27, $7d079eb1,
  $f00f9344, $8708a3d2, $1e01f268, $6906c2fe, $f762575d, $806567cb, $196c3671, $6e6b06e7,
  $fed41b76, $89d32be0, $10da7a5a, $67dd4acc, $f9b9df6f, $8ebeeff9, $17b7be43, $60b08ed5,
  $d6d6a3e8, $a1d1937e, $38d8c2c4, $4fdff252, $d1bb67f1, $a6bc5767, $3fb506dd, $48b2364b,
  $d80d2bda, $af0a1b4c, $36034af6, $41047a60, $df60efc3, $a867df55, $316e8eef, $4669be79,
  $cb61b38c, $bc66831a, $256fd2a0, $5268e236, $cc0c7795, $bb0b4703, $220216b9, $5505262f,
  $c5ba3bbe, $b2bd0b28, $2bb45a92, $5cb36a04, $c2d7ffa7, $b5d0cf31, $2cd99e8b, $5bdeae1d,
  $9b64c2b0, $ec63f226, $756aa39c, $026d930a, $9c0906a9, $eb0e363f, $72076785, $05005713,
  $95bf4a82, $e2b87a14, $7bb12bae, $0cb61b38, $92d28e9b, $e5d5be0d, $7cdcefb7, $0bdbdf21,
  $86d3d2d4, $f1d4e242, $68ddb3f8, $1fda836e, $81be16cd, $f6b9265b, $6fb077e1, $18b74777,
  $88085ae6, $ff0f6a70, $66063bca, $11010b5c, $8f659eff, $f862ae69, $616bffd3, $166ccf45,
  $a00ae278, $d70dd2ee, $4e048354, $3903b3c2, $a7672661, $d06016f7, $4969474d, $3e6e77db,
  $aed16a4a, $d9d65adc, $40df0b66, $37d83bf0, $a9bcae53, $debb9ec5, $47b2cf7f, $30b5ffe9,
  $bdbdf21c, $cabac28a, $53b39330, $24b4a3a6, $bad03605, $cdd70693, $54de5729, $23d967bf,
  $b3667a2e, $c4614ab8, $5d681b02, $2a6f2b94, $b40bbe37, $c30c8ea1, $5a05df1b, $2d02ef8d
  );
  
  FUNCTION UpdC32(octet: BYTE; crc: LONGINT) : LONGINT;
  BEGIN { UpdC32 }
    UpdC32 := crc_32_tab[BYTE(crc XOR LONGINT(octet))] XOR ((crc SHR 8) AND $00FFFFFF)
  END;
  
  {MOD}
  FUNCTION Z_FileCRC32 (VAR f: FILE): LONGINT;
  VAR
    crc  : LONGINT;
    n,
    bread : Word;
  BEGIN
    crc := $FFFFFFFF;
    Seek(f,0);
    IF (IOresult <> 0) THEN
     {null};
    REPEAT
     BlockRead(f,fbuf,ZBUFSIZE,bread);
     FOR n := 0 TO (bread - 1) DO crc := UpdC32 (fbuf [n],crc)
    UNTIL (bread < ZBUFSIZE) OR (IOresult <> 0);
    Seek(f,0);
    IF (IOresult <> 0) THEN
     {null};
    crc := crc xor $FFFFFFFF;
    Z_FileCRC32 := crc
  END;
  
  {OLD NAME = function HexL(A: LongInt): String8;}
  function CRC32HEX (A: LongInt): String8;
  type
   B4 = array [1..4] Of Byte;
  
  var
   L: LongInt;
   B: B4 absolute L;
   S: String8;
   B1: Byte;
   i: Byte;
  
  begin
   L := A;
   S := '';
   for i := 4 downto 1 do
   begin
    B1 := B[i];
    B1 := B1 shr 4;
    if B1 < 10 then
     S := S + Char($30+Byte(B1))
    else
     S := S + Char(65+Byte(B1 - 10));
    B1 := B[i];
    B1 := B1 and Byte($0F);
    if B1 < 10 then
     S := S + Char($30+Byte(B1))
    else
     S := S + Char(65+Byte(B1 - 10));
   end;
   CRC32HEX := S;
  end;
  function CRC32FILE (Var f :FILE): String8;
  begin
  CRC32FILE := CRC32HEX (Z_FileCRC32(f));
  end;
  END. {unit}
  Chương trình Demo lấy mã CRC32 từ dòng lệnh:
  - Đặt tên file là DemoCRC.Pas =>DemoCRC.exe
  - Tại DOS: DemoCRC <TÊN FILE>


  Code:
  {$M 2048,0,655360}
  USES
   CRC32;
  VAR
   InF: File;
  
  procedure Help; {Cú pháp}
  begin
   WriteLn ('USAGE: DemoCRC <FILE>');
   Halt (0);
  end;
  
  BEGIN
   if ParamCount <> 1 then Help; {Lấy tham số dòng lệnh}
   FileMode := 0;
   Assign (InF, ParamStr (1));  {Mở file}
   {$I+} Reset (InF, 1); {$I-}
   if IOResult <> 0 then     {Có lỗi?}
   begin
    WriteLn ('Can''t open file: ', ParamStr (1)); {Thông báo lỗi}
    Halt (0);
   end;
   WriteLn ('CRC32 is: ', CRC32FILE (InF) ); {Mọi sự tốt lành: in ra mã CRC của file}
  END.
  **

  Chương trình đã biên dịch:
  http://www.mediafire.com/download/0b...kj/DemoCRC.zip
  Được sửa bởi ada95 lúc 13:29 ngày 04-08-2016 Reason: Bổ sung nguồn code
  Quote Quote

 2. Thành viên Like bài viết này:


 3. #2
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  2. Check mã MD5

  Thư viện MD5:
  {http://madeinbrazil.umforum.net/t274...-pascal-delphi }
  Code:
  UNIT MD5;
  
  INTERFACE
  CONST
    MD5Version :string = '102_2012/07/15_Sunday';
    CopyRight :String = ' MD5 Message-Digest (c) 97-98 F . Piette V1_02 ';
  
  {$Q-}
  {$R-}
  TYPE
    string2= string[2];
    TMD5Context = record
      State :array[0..3] of LongInt;
      Count :array[0..1] of LongInt;
      case Integer of
      0: (BufChar :array[0..63] of Byte);
      1: (BufLong :array[0..15] of LongInt);
    end;
    TMD5Digest = array[0..15] of Char;
  
  procedure MD5Init (var MD5Context :TMD5Context);
  procedure MD5Update (var MD5Context :TMD5Context;
            const Data;
            Len :Integer);
  procedure MD5Transform (var Buf :array of LongInt;
             const Data :array of LongInt);
  procedure MD5UpdateBuffer (var MD5Context :TMD5Context;
               Buffer :Pointer;
               BufSize :Integer);
  procedure MD5Final (var Digest :TMD5Digest; var MD5Context: TMD5Context);
  
  function GetMD5 (Buffer :Pointer; BufSize :Integer) :string;
  function MD5Str (Buffer :String) :string;
  function MD5File (sF :string) :string; { }
  
  {* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
  IMPLEMENTATION
  const
    MaxBufSize = 16384;
  type
    PMD5Buffer = ^TMD5Buffer;
    TMD5Buffer = array [0..(MaxBufSize - 1)] of Char;
  
  {* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
  { MD5 initialization. Begins an MD5 operation, writing a new context.    }
  procedure MD5Init (var MD5Context :TMD5Context);
  begin
    FillChar (MD5Context, SizeOf(TMD5Context), #0);
    with MD5Context do begin
      { Load magic initialization constants. }
      State[0] := LongInt($67452301);
      State[1] := LongInt($EFCDAB89);
      State[2] := LongInt($98BADCFE);
      State[3] := LongInt($10325476);
    end
  end;
  {* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
  { MD5 block update operation. Continues an MD5 message-digest operation,   }
  { processing another message block, and updating the context.        }
  procedure MD5Update (
    var MD5Context :TMD5Context;      { Context            }
    const Data;              { Input block          }
    Len :Integer);             { Length of input block     }
  type
    TByteArray = array [0..0] of Byte;
  var
    Index  :Word;
    T    :LongInt;
  begin
    with MD5Context do begin
      T := Count[0];
      Inc (Count[0], LongInt(Len) shl 3);
      if Count[0] < T then
        Inc (Count [1]);
      Inc (Count[1], Len shr 29);
      T := (T shr 3) and $3F;
      Index := 0;
      if T <> 0 then begin
        Index := T;
        T := 64 - T;
        if Len < T then begin
          Move (Data, BufChar[Index], Len);
          Exit;
        end;
        Move (Data, BufChar[Index], T);
        MD5Transform (State, BufLong);
        Dec (Len, T);
        Index := T; { Wolfgang Klein, 05/06/99 }
      end;
      while Len >= 64 do begin
        Move (TByteArray(Data)[Index], BufChar, 64);
        MD5Transform (State, BufLong);
        Inc (Index, 64);
        Dec (Len, 64);
      end;
      Move (TByteArray(Data)[Index], BufChar, Len);
    end
  end;
  {* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
  { MD5 finalization. Ends an MD5 message-digest operation, writing the message }
  { digest and zeroizing the context.                     }
  procedure MD5Final (var Digest :TMD5Digest; var MD5Context :TMD5Context);
  var
    Cnt :Word;
    P  :Byte;
  begin
    with MD5Context do begin
      Cnt := (Count[0] shr 3) and $3F;
      P := Cnt;
      BufChar [P] := $80;
      Inc (P);
      Cnt := 64 - 1 - Cnt;
      if Cnt < 8 then begin
        FillChar (BufChar[P], Cnt, #0);
        MD5Transform (State, BufLong);
        FillChar (BufChar, 56, #0);
        end
      else
        FillChar(BufChar[P], Cnt - 8, #0);
      BufLong[14] := Count[0];
      BufLong[15] := Count[1];
      MD5Transform(State, BufLong);
      Move(State, Digest, 16)
    end;
    FillChar(MD5Context, SizeOf(TMD5Context), #0)
  end;
  {* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
  { MD5 basic transformation. Transforms state based on block.         }
  procedure MD5Transform (
    var Buf :array of LongInt;
    const Data :array of LongInt);
  var
    A, B, C, D :LongInt;
  
    procedure Round1 (var W :LongInt; X, Y, Z, Data :LongInt; S :Byte);
    begin
      Inc (W, (Z xor (X and (Y xor Z))) + Data);
      W := (W shl S) or (W shr (32 - S));
      Inc (W, X)
    end;
  
    procedure Round2 (var W :LongInt; X, Y, Z, Data :LongInt; S: Byte);
    begin
      Inc (W, (Y xor (Z and (X xor Y))) + Data);
      W := (W shl S) or (W shr (32 - S));
      Inc (W, X)
    end;
  
    procedure Round3 (var W :LongInt; X, Y, Z, Data :LongInt; S: Byte);
    begin
      Inc (W, (X xor Y xor Z) + Data);
      W := (W shl S) or (W shr (32 - S));
      Inc (W, X)
    end;
  
    procedure Round4 (var W :LongInt; X, Y, Z, Data :LongInt; S: Byte);
    begin
      Inc (W, (Y xor (X or not Z)) + Data);
      W := (W shl S) or (W shr (32 - S));
      Inc (W, X)
    end;
  begin
    A := Buf[0];
    B := Buf[1];
    C := Buf[2];
    D := Buf[3];
  
    Round1(A, B, C, D, Data[ 0] + LongInt($d76aa478), 7);
    Round1(D, A, B, C, Data[ 1] + LongInt($e8c7b756), 12);
    Round1(C, D, A, B, Data[ 2] + LongInt($242070db), 17);
    Round1(B, C, D, A, Data[ 3] + LongInt($c1bdceee), 22);
    Round1(A, B, C, D, Data[ 4] + LongInt($f57c0faf), 7);
    Round1(D, A, B, C, Data[ 5] + LongInt($4787c62a), 12);
    Round1(C, D, A, B, Data[ 6] + LongInt($a8304613), 17);
    Round1(B, C, D, A, Data[ 7] + LongInt($fd469501), 22);
    Round1(A, B, C, D, Data[ 8] + LongInt($698098d8), 7);
    Round1(D, A, B, C, Data[ 9] + LongInt($8b44f7af), 12);
    Round1(C, D, A, B, Data[10] + LongInt($ffff5bb1), 17);
    Round1(B, C, D, A, Data[11] + LongInt($895cd7be), 22);
    Round1(A, B, C, D, Data[12] + LongInt($6b901122), 7);
    Round1(D, A, B, C, Data[13] + LongInt($fd987193), 12);
    Round1(C, D, A, B, Data[14] + LongInt($a679438e), 17);
    Round1(B, C, D, A, Data[15] + LongInt($49b40821), 22);
  
    Round2(A, B, C, D, Data[ 1] + LongInt($f61e2562), 5);
    Round2(D, A, B, C, Data[ 6] + LongInt($c040b340), 9);
    Round2(C, D, A, B, Data[11] + LongInt($265e5a51), 14);
    Round2(B, C, D, A, Data[ 0] + LongInt($e9b6c7aa), 20);
    Round2(A, B, C, D, Data[ 5] + LongInt($d62f105d), 5);
    Round2(D, A, B, C, Data[10] + LongInt($02441453), 9);
    Round2(C, D, A, B, Data[15] + LongInt($d8a1e681), 14);
    Round2(B, C, D, A, Data[ 4] + LongInt($e7d3fbc8), 20);
    Round2(A, B, C, D, Data[ 9] + LongInt($21e1cde6), 5);
    Round2(D, A, B, C, Data[14] + LongInt($c33707d6), 9);
    Round2(C, D, A, B, Data[ 3] + LongInt($f4d50d87), 14);
    Round2(B, C, D, A, Data[ 8] + LongInt($455a14ed), 20);
    Round2(A, B, C, D, Data[13] + LongInt($a9e3e905), 5);
    Round2(D, A, B, C, Data[ 2] + LongInt($fcefa3f8), 9);
    Round2(C, D, A, B, Data[ 7] + LongInt($676f02d9), 14);
    Round2(B, C, D, A, Data[12] + LongInt($8d2a4c8a), 20);
  
    Round3(A, B, C, D, Data[ 5] + LongInt($fffa3942), 4);
    Round3(D, A, B, C, Data[ 8] + LongInt($8771f681), 11);
    Round3(C, D, A, B, Data[11] + LongInt($6d9d6122), 16);
    Round3(B, C, D, A, Data[14] + LongInt($fde5380c), 23);
    Round3(A, B, C, D, Data[ 1] + LongInt($a4beea44), 4);
    Round3(D, A, B, C, Data[ 4] + LongInt($4bdecfa9), 11);
    Round3(C, D, A, B, Data[ 7] + LongInt($f6bb4b60), 16);
    Round3(B, C, D, A, Data[10] + LongInt($bebfbc70), 23);
    Round3(A, B, C, D, Data[13] + LongInt($289b7ec6), 4);
    Round3(D, A, B, C, Data[ 0] + LongInt($eaa127fa), 11);
    Round3(C, D, A, B, Data[ 3] + LongInt($d4ef3085), 16);
    Round3(B, C, D, A, Data[ 6] + LongInt($04881d05), 23);
    Round3(A, B, C, D, Data[ 9] + LongInt($d9d4d039), 4);
    Round3(D, A, B, C, Data[12] + LongInt($e6db99e5), 11);
    Round3(C, D, A, B, Data[15] + LongInt($1fa27cf8), 16);
    Round3(B, C, D, A, Data[ 2] + LongInt($c4ac5665), 23);
  
    Round4(A, B, C, D, Data[ 0] + LongInt($f4292244), 6);
    Round4(D, A, B, C, Data[ 7] + LongInt($432aff97), 10);
    Round4(C, D, A, B, Data[14] + LongInt($ab9423a7), 15);
    Round4(B, C, D, A, Data[ 5] + LongInt($fc93a039), 21);
    Round4(A, B, C, D, Data[12] + LongInt($655b59c3), 6);
    Round4(D, A, B, C, Data[ 3] + LongInt($8f0ccc92), 10);
    Round4(C, D, A, B, Data[10] + LongInt($ffeff47d), 15);
    Round4(B, C, D, A, Data[ 1] + LongInt($85845dd1), 21);
    Round4(A, B, C, D, Data[ 8] + LongInt($6fa87e4f), 6);
    Round4(D, A, B, C, Data[15] + LongInt($fe2ce6e0), 10);
    Round4(C, D, A, B, Data[ 6] + LongInt($a3014314), 15);
    Round4(B, C, D, A, Data[13] + LongInt($4e0811a1), 21);
    Round4(A, B, C, D, Data[ 4] + LongInt($f7537e82), 6);
    Round4(D, A, B, C, Data[11] + LongInt($bd3af235), 10);
    Round4(C, D, A, B, Data[ 2] + LongInt($2ad7d2bb), 15);
    Round4(B, C, D, A, Data[ 9] + LongInt($eb86d391), 21);
  
    Inc(Buf[0], A);
    Inc(Buf[1], B);
    Inc(Buf[2], C);
    Inc(Buf[3], D);
  end;
  {* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
  procedure MD5UpdateBuffer (
    var MD5Context :TMD5Context;
    Buffer :Pointer;
    BufSize :Integer);
  var
    BufTmp :PMD5Buffer;
    BufPtr :PChar;
    Bytes  :Word;
  begin
    New(BufTmp);
    BufPtr := Buffer;
    { try }
      repeat
        if BufSize > MaxBufSize then
          Bytes := MaxBufSize
        else
          Bytes := BufSize;
        Move (BufPtr^, BufTmp^, Bytes);
        Inc (BufPtr, Bytes);
        Dec (BufSize, Bytes);
        if Bytes > 0 then
          MD5Update (MD5Context, BufTmp^, Bytes);
      until Bytes < MaxBufSize;
    { finally }
      Dispose (BufTmp);
    { end; }
  end;
  {* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
  function {CHUYEN DOI SO HE 10 SANG HE 16 }
  ByteToHex (var bytes :byte) :string2;
  const arrayhex :array[0..15]of char=('0','1','2','3','4','5','6','7',
                     '8','9','a','b','c','d','e','f');
  begin
    ByteToHex := arrayhex [bytes shr 4] + arrayhex [bytes and $0f];
  end;
  {* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
  function GetMD5 (Buffer :Pointer; BufSize :Integer) :string; {Đây là hàm chính của thư viện}
  var
    I     :Integer;
    MD5Digest :TMD5Digest;
    MD5Context :TMD5Context;
    addvar   :string;
  begin
    for I := 0 to 15 do
      Byte(MD5Digest[I]) := I + 1;
    MD5Init (MD5Context);
    MD5UpdateBuffer (MD5Context, Buffer, BufSize);
    MD5Final (MD5Digest, MD5Context);
    { Result := ''; }
    addvar := '';
    for I := 0 to 15 do
      { Result := Result + IntToHex(Byte(MD5Digest[I]), 2); }
    addvar := addvar + ByteToHex (Byte(MD5Digest[I]));
    GetMD5 := addvar;
  end;
  {* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
  {***************************************************************************xx}
  function MD5Str (Buffer :String) :string; 	{Hàm lấy mã md5 của chuỗi}
  begin
    { Result := GetMD5(addr(Buffer[1]), Length(Buffer)); } {Đoạn lệnh cũ delphi}
    MD5Str := GetMD5 (addr(Buffer[1]), Length (Buffer));    {sửa}
  end; 
  {* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
  function MD5File (sF :string) :string; 
  var 
    Buffer :TMD5Buffer; 
  	Size  :Longint; 		       
  	vFile :file; 	
  begin 
  	Assign (vFile,sF); 
  	Reset (vFile,1); 
  	Size := filesize (vFile); 
    { Writeln ('Size:=',Size); }
  	If Size <=MaxBufSize then begin       {Nếu FileSize<=16KB thì đọc toàn bộ vào 16KB bộ đệm}
  		Blockread (vFile,Buffer,Size);
  		Close (vFile);
  		MD5File := GetMD5 (addr(Buffer),Size);     {Lấy md5 với size thực}
  		end
  	else begin                 {nếu filesize>16kb thì chỉ đọc tối đa 16kb vào bộ đệm}
      Blockread (vFile,Buffer,MaxBufSize);
  		Close (vFile);
  		MD5File := GetMD5 (addr(Buffer),MaxBufSize);  {và chỉ lấy md5 của 16KB đầu của file}
  		end;
  end;
  {* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *}
  END.
  Sử dụng:
  - MD5Str (s): lấy mã md5 của 1 chuỗi (password ..v.v.)
  - MD5File (Path): lấy mã md5 của 1 file <=16KB (Với file lớn hơn: )

  Code:
  (*--------------------------------------------------------------------------*)
  USES 
    Crt, 
    MD5; 
  (*--------------------------------------------------------------------------*)
  procedure GetMd5s;
  var s : string;
  begin
    repeat 
      write ('> String:(0=exit) '); readln (s);
      writeln ('  md5(', s, ')=', MD5Str (s));
    until (s='0');
    Delay (2000);
  end;
  (*--------------------------------------------------------------------------*)
  BEGIN
    Writeln ('Ten chuong trinh: ', paramstr (0));
  	Writeln ('md5(path):', MD5Str (paramstr (0)));
  	Writeln ('MD5 VERSION: ', MD5Version);
  	GetMd5s;
  END.
  (*--------------------------------------------------------------------------*)
  Được sửa bởi ada95 lúc 14:22 ngày 18-07-2016
  Unus Pro Omnibus, Omnes Pro Uno

 4. #3
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  3. Hiển thị ảnh Bitmap 256 và 16 màu dùng trình điều khiển Svga256.BGI của Borland

  Toàn bộ chương trình:

  Code:
  {
  *
  	Demo chương trình đọc và hiển thị ảnh Bitmap 256 và 16 màu trong Pascal
  	Tác giả: Đỗ Long
  	Ngày 3 tháng 10 năm 2014
  	- Chúc các bạn sớm thành một Pro lập trình nhá ^_^
  *}
  PROGRAM Bmp_Demo_256_16_colors;
  USES Crt, Graph { , vnpascal};
  VAR gd, gm:integer; 
  
  procedure LoadImage (x, y: integer; filename :string);
  var f: file;
  	width, height, offdata, id: longint;
  	bitperpixel, row, col, i, colorinbm: integer;
  	r, g, b, re, color: byte;
  begin
  	assign (f, filename);
  	reset (f, 1);
  	seek (f, 10); blockread (f, offdata, 4);
  	seek (f, 18); blockread (f, width, 4); blockread (f, height, 4);
  	seek (f, 28); blockread (f, bitperpixel, 2);
  	{ Đọc phần palette màu }
  	if bitperpixel=4 then colorinbm:=16
  	else colorinbm:=256;
  	seek (f,54);
  	for i:=0 to colorinbm-1 do
  		begin
  			blockread (f, b, 1); blockread (f, g, 1); blockread (f, r, 1); blockread (f, re, 1); 
  			setrgbpalette (i, r div 4, g div 4, b div 4); 
        {* //Vì các tham số r, g, b của hàm setrgbpalette chỉ có phạm vi
        từ 0-63 nên phải chia cho 4 để lấy giá trị màu gần ảnh nhất *}
  		end;
  	{ Hiển thị ảnh }
  	seek (f, offdata);
  	for row:=0 to height-1 do
  		for col:=0 to width-1 do
  			begin
  				case colorinbm of
  					16:
  						begin
  							id := row*((width+7)div 8)*4+col div 2;
  							seek (f, offdata+id);
  							blockread (f, color, 1);
  							if (col mod 2=0) then color:=color div 16
  							else color:=color mod 16;
  						end;
  					256:
  						begin
  							id:=row*((width+3)div 4)*4+col;
  							seek (f, offdata+id);
  							blockread (f, color, 1);
  						end;
  				end;
  				putpixel (x+col, y+(height-1)-row, color);
  			end;
    close (f);
  end;
  BEGIN
  	{*
     	Đường dẫn thư mục BGI là '' tức là rỗng nên bạn đặt file Svga256.BGI
    vào thư mục Bin của Turbo Pascal
  	hoặc thay initgraph(gd, gm,''); thành initgraph(gd, gm,"..\BGI"); 
  	rồi copy file Svga256.BGI vào thư mục BGI của Turbo Pascal
  	*}
    gd := installuserdriver ('svga256', nil);
  	if (gd = grError) then halt(1);
  	gm := 2;
  	InitGraph (gd,gm,'');
    
    LoadImage (0,0,'AnhBMP.bmp'); {giả sử ảnh bitmap có tên là AnhBMP.bmp}
    Delay (800);
  
  
    CloseGraph;
  END.
  Chương trình
  http://www.mediafire.com/download/pl...mn5/BMP8bx.zip
  Được sửa bởi ada95 lúc 13:31 ngày 04-08-2016
  Unus Pro Omnibus, Omnes Pro Uno

 5. #4
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  4. Phát âm thanh/nhạc định dạng .WAV (phần cứng tương thích SoundBlaster)

  THƯ VIỆN SBWAV TPU

  Code:
  unit SBWAV;
  {****************************************************************************
  ** Unit to play 8bit uncompressed mono WAV files through the Sound Blaster **
  ** by Steven H Don                            **
  **                                     **
  ** For questions, feel free to e-mail me.                 **
  **                                     **
  **  shd@earthling.net                          **
  **  http://shd.cjb.net                          **
  **                                     **
  ****************************************************************************}
  
  interface
  const 
    SBWAVVERSION:string = '20120715';
  
    function SBFound : Boolean;
    procedure SBOpen;
    procedure SBClose;
    procedure SBPlay (FileName : String);
    procedure SBStop;
    function SBLength : LongInt;
    function SBPlaying : Boolean;
  
  implementation
  
  uses Dos, Crt;
  
  {----------------------------------------------------------------------------
    INTERNAL STUFF
  }
  
  {A WAV header consits of several chunks:}
  type
   RIFFChunkType = record
    RIFF : LongInt;
    NextChunkSize : LongInt;
    RIFFType : LongInt;
   end;
   fmtChunkType = record
    fmt : LongInt;
    fmtLength : LongInt;
    WaveType : Word;
    Channels : Word;
    SampleRate : LongInt;
    BytesPerSecond : LongInt;
    BlockAlignment : Word;
    BitResolution : Word;
   end;
   dataChunkType = record
    data : LongInt;
    dataLength : LongInt;
   end;
  
  var
   {Sound Blaster settings}
   Base    : Word;  {Sound Blaster base address}
   DMA    : Byte;  {The DMA channel}
   IRQ    : Byte;  {The IRQ level}
   OldIRQ   : Pointer; {Pointer to old interrupt routines}
  
   {Memory buffer}
   RBuffer  : Word;  {Read buffer indicator}
   DMABuffer : Pointer; {Pointer to DMA buffer}
   Page,
   Offset   : Word;
  
   {Header}
   dataChunk : dataChunkType;
   fmtChunk  : fmtChunkType;
   RIFFChunk : RIFFChunkType;
  
   {File access}
   WAVFile  : File;  {Handle of the WAV file}
   ToBeRead,       {Amount of samples to be read from file}
   ToBePlayed : LongInt; {Amount of samples to be played}
  
   {Global indicator}
   Playing  : Boolean;
  
  {****************************************************************************
  ** Checks to see if a Sound Blaster exists at a given address, returns   **
  ** true if Sound Blaster found, false if not.               **
  ****************************************************************************}
  function ResetDSP (Test : Word) : Boolean;
  begin
   {Reset the DSP}
   Port [Test + $6] := 1;
   Delay (10);
   Port [Test + $6] := 0;
   Delay (10);
   {Check if reset was succesfull}
   if (Port [Test + $E] and $80 = $80) and (Port [Test + $A] = $AA) then begin
    {DSP was found}
    ResetDSP := true;
    Base := Test;
   end else
    {No DSP was found}
    ResetDSP := false;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** Send a byte to the DSP (Digital Signal Processor) on the Sound Blaster **
  ****************************************************************************}
  procedure WriteDSP (Value : byte);
  begin
   {Wait for the DSP to be ready to accept data}
   while Port [Base + $C] and $80 <> 0 do;
   {Send byte}
   Port [Base + $C] := value;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** The DMA controller is programmed with a block length of 32K - the    **
  ** entire buffer. The DSP is instructed to play blocks of 16K and then   **
  ** generate an interrupt (which allows the program to load the next part  **
  ** that should be played).                         **
  ****************************************************************************}
  procedure AutoInitPlayback;
  begin
   case DMA of
    0..3 : begin
     Port [$0A] := 4 or DMA;      {Mask DMA channel}
     Port [$0C] := 0;         {Clear byte pointer}
     Port [$0B] := $58 or DMA;     {Set mode}
     Port [DMA shl 1] := Lo(Offset);  {Write the offset to the DMA controller}
     Port [DMA shl 1] := Hi(Offset);
    end;
   end;
   {
    The mode consists of the following:
    $58+x = binary 01 01 10 xx
            | | | |
            | | | +- DMA channel
            | | +---- Read operation (the DSP reads from memory)
            | +------- Auto init mode
            +---------- Block mode
   }
   case DMA of
    0 : Port [$87] := Page;      {Write the page to the DMA controller}
    1 : Port [$83] := Page;      {Write the page to the DMA controller}
    3 : Port [$82] := Page;      {Write the page to the DMA controller}
   end;
  
   case DMA of
    0..3 : begin
     Port [DMA shl 1 + 1] := $FF;   {Set the block length to $7FFF = 32 Kbyte}
     Port [DMA shl 1 + 1] := $7F;
     Port [$0A] := DMA;        {Unmask DMA channel}
    end;
   end;
  
   WriteDSP ($48);           {Set the block length to $3FFF bytes = 16 Kbyte}
   WriteDSP ($FF);
   WriteDSP ($3F);
  
   WriteDSP ($1C);           {DSP-command 1Ch - Start auto-init playback}
  end;
  
  procedure SingleCyclePlayback;
  var
   BufOfs : Word;
  
  begin
   dec (ToBePlayed);
   BufOfs := Offset + RBuffer shl 14;
  
   Port [$0A] := 4 or DMA;        {Mask DMA channel}
   Port [$0C] := 0;           {Clear byte pointer}
   Port [$0B] := $48 or DMA;       {Set mode}
   Port [DMA shl 1] := Lo(BufOfs);    {Write the offset to the DMA controller}
   Port [DMA shl 1] := Hi(BufOfs);
   {
    The mode consists of the following:
    $48+x = binary 01 00 10 xx
            | | | |
            | | | +- DMA channel
            | | +---- Read operation (the DSP reads from memory)
            | +------- Single cycle mode
            +---------- Block mode
   }
   case DMA of
    0 : Port [$87] := Page;      {Write the page to the DMA controller}
    1 : Port [$83] := Page;      {Write the page to the DMA controller}
    3 : Port [$82] := Page;      {Write the page to the DMA controller}
   end;
  
   {Set the block length}
   Port [DMA shl 1 + 1] := lo (ToBePlayed);
   Port [DMA shl 1 + 1] := hi (ToBePlayed);
   Port [$0A] := DMA;          {Unmask DMA channel}
  
   {DSP-command 14h - 8bit single cycle playback}
   WriteDSP ($14);
   WriteDSP (lo (ToBePlayed));
   WriteDSP (hi (ToBePlayed));
  
   {Nothing left to play}
   ToBePlayed := 0;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** Loads one half of the DMA buffer from the file             **
  ****************************************************************************}
  procedure ReadBuffer (Buffer : Word);
  begin
   {If the remaining part of the file is smaller than 16K,
   load it and fill out with silence}
   if ToBeRead <= 0 then exit;
   if ToBeRead < 16384 then begin
    fillChar (Mem [Seg(DMABuffer^):Ofs(DMABuffer^) + Buffer shl 14], 16384, 128);
    BlockRead (WAVFile, Mem [Seg(DMABuffer^):Ofs(DMABuffer^) + Buffer shl 14], ToBeRead);
    ToBeRead := 0;
   end else begin
    BlockRead (WAVFile, Mem [Seg(DMABuffer^):Ofs(DMABuffer^) + Buffer shl 14], 16384);
    dec (ToBeRead, 16384);
   end;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** IRQ service routine - this is called when the DSP has finished playing **
  ** a block                                 **
  ****************************************************************************}
  procedure ServiceIRQ; interrupt;
  var
   Temp : Byte;
  
  begin
   {Relieve DSP, 8bit port}
   Temp := Port [Base + $E];
   {Acknowledge hardware interrupt}
   Port [$20] := $20;
   {Acknowledge cascade interrupt for IRQ 2, 10 and 11}
   if IRQ in [2, 10, 11] then Port [$A0] := $20;
   {Take appropriate action for buffers}
   if Playing then begin
    dec (ToBePlayed, 16384);
    if ToBePlayed > 0 then begin
     ReadBuffer (RBuffer);
     if ToBePlayed <= 16384 then begin
      RBuffer := RBuffer xor 1;
      SingleCyclePlayback;
     end else if ToBePlayed <= 32768 then begin
      WriteDSP ($DA);
     end;
    end else begin
     Playing := false;
    end;
   end;
  
   RBuffer := RBuffer xor 1;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** This procedure allocates 32K of memory to the DMA buffer and makes sure **
  ** that no page boundary is crossed                    **
  ****************************************************************************}
  procedure AssignBuffer;
  var
   TempBuf    : Pointer; {Temporary pointer}
   LinearAddress : LongInt;
   Page1, Page2 : Word;
  
  begin
   {Assign 32K of memory}
   GetMem (TempBuf, 32768);
  
   {Calculate linear address}
   LinearAddress := Seg (TempBuf^);
   LinearAddress := LinearAddress shl 4 + Ofs (TempBuf^);
   {Calculate page at start of buffer}
   Page1 := LinearAddress shr 16;
   {Calculate page at end of buffer}
   Page2 := (LinearAddress + 32767) shr 16;
  
   {Check to see if a page boundary is crossed}
   if (Page1 <> Page2) then begin
    {If so, assign another part of memory to the buffer}
    GetMem (DMABuffer, 32768);
    FreeMem (TempBuf, 32768);
   end else begin
    {otherwise, use the part we've already allocated}
    DMABuffer := TempBuf;
   end;
  
   {Convert pointer to linear address}
   LinearAddress := Seg (DMABuffer^);
   LinearAddress := LinearAddress shl 4 + Ofs (DMABuffer^);
   Page := LinearAddress shr 16;
   Offset := LinearAddress and $FFFF;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** This procedure checks the possible addresses to see whether a Sound   **
  ** Blaster is installed.                          **
  ****************************************************************************}
  procedure FindSB;
  var
   Temp : Byte;
   BLASTER : String;
  
  begin
   {Nothing found yet}
   Base := 0;
  
   {Check for Sound Blaster, address: ports 210, 220, 230, 240, 250, 260 or 280}
   for Temp := 1 to 8 do begin
    if Temp <> 7 then
    if ResetDSP ($200 + Temp shl 4) then Break;
   end;
   if Temp = 9 then Exit;
  
   {Search for IRQ and DMA entry in BLASTER environment string}
   BLASTER := GetEnv ('BLASTER');
   DMA := 0;
   for Temp := 1 to length (BLASTER) do
    if UpCase (BLASTER [Temp]) = 'D' then
     DMA := Ord (BLASTER [Temp + 1]) - Ord ('0');
   for Temp := 1 to length (BLASTER) do
    if UpCase (BLASTER [Temp]) = 'I' then begin
     IRQ := Ord (BLASTER [Temp + 1]) - Ord ('0');
     if BLASTER [Temp + 2] <> ' ' then
      IRQ := IRQ * 10 + Ord (BLASTER [Temp + 2]) - Ord ('0');
    end;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** This procedure sets up the program according to the values in IRQ and  **
  ** DMA.                                  **
  ****************************************************************************}
  procedure InitIRQandDMA;
  begin
   {Save old IRQ vector}
   case IRQ of
    2 : GetIntVec($71, OldIRQ);
    10 : GetIntVec($72, OldIRQ);
    11 : GetIntVec($73, OldIRQ);
   else
    GetIntVec (8 + IRQ, OldIRQ);
   end;
   {Set new IRQ vector}
   case IRQ of
    2 : SetIntVec($71, Addr (ServiceIRQ));
    10 : SetIntVec($72, Addr (ServiceIRQ));
    11 : SetIntVec($73, Addr (ServiceIRQ));
   else
    SetIntVec (8 + IRQ, Addr (ServiceIRQ));
   end;
   {Enable IRQ}
   case IRQ of
    2 : Port [$A1] := Port [$A1] and not 2;
    10 : Port [$A1] := Port [$A1] and not 4;
    11 : Port [$A1] := Port [$A1] and not 8;
   else
    Port [$21] := Port [$21] and not (1 shl IRQ);
   end;
   if IRQ in [2, 10, 11] then Port [$21] := Port [$21] and not 4;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** This procedure releases the DMA channel and IRQ level          **
  ****************************************************************************}
  procedure ReleaseIRQandDMA;
  begin
   {Free interrupt vectors used to service IRQs}
   case IRQ of
    2 : SetIntVec($71, OldIRQ);
    10 : SetIntVec($72, OldIRQ);
    11 : SetIntVec($73, OldIRQ);
   else
    SetIntVec (8 + IRQ, OldIRQ);
   end;
  
   {Mask IRQs}
   case IRQ of
    2 : Port [$A1] := Port [$A1] or 2;
    10 : Port [$A1] := Port [$A1] or 4;
    11 : Port [$A1] := Port [$A1] or 8;
   else
    Port [$21] := Port [$21] or (1 shl IRQ);
   end;
   if IRQ in [2, 10, 11] then Port [$21] := Port [$21] or 4;
  end;
  
  {----------------------------------------------------------------------------
    EXTERNALLY VISIBLE FUNCTIONS
  }
  
  {****************************************************************************
  ** This procedure returns true if the Sound Blaster is present.      **
  ****************************************************************************}
  function SBFound : Boolean;
  begin
   SBFound := Base <> 0;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** This procedure initialises the Sound Blaster              **
  ****************************************************************************}
  procedure SBOpen;
  begin
   {Set up IRQ and DMA channels}
   InitIRQandDMA;
  
   {Assign memory to the DMA Buffer}
   AssignBuffer;
  
   {Set read buffer to first buffer}
   RBuffer := 0;
   Playing := false;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** This procedure gracefully shuts down the unit.             **
  ****************************************************************************}
  procedure SBClose;
  begin
   {Stop any operation in progress}
   if Playing then SBStop;
   {Release the memory buffer}
   FreeMem (DMABuffer, 32768);
   {Release the IRQ and DMA channels}
   ReleaseIRQandDMA;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** Starts playing a WAV file.                       **
  ****************************************************************************}
  procedure SBPlay (FileName : String);
  var
   Before : LongInt;
  
  begin
   {Don't play if there's no buffer}
   if (DMABuffer = nil) then Exit;
  
   {Start playback in buffer 0 and clear the buffer}
   RBuffer := 0;
   fillChar (DMABuffer^, 32768, 128);
  
   {Open the file for output}
   Assign (WAVFile, FileName);
  
   {$I-}
   Reset (WAVFile, 1);
   if (IOResult <> 0) then Exit;
  
   {Read RIFF chunk}
   BlockRead (WAVFile, RIFFChunk, sizeof (RIFFChunk));
   if (RIFFChunk.RIFF <> $46464952) or (RIFFChunk.RIFFType <> $45564157) then begin
    Close (WAVFile);
    exit;
   end;
  
   {Read fmt chunk}
   repeat
    Before := FilePos (WAVFile);
    BlockRead (WAVFile, fmtChunk, sizeof (fmtChunk));
    Seek (WAVFile, Before + fmtChunk.fmtLength + 8);
   until (fmtChunk.fmt = $20746D66);
  
   {Set playback frequency}
   WriteDSP ($40);
   WriteDSP (256 - 1000000 div fmtChunk.SampleRate);
  
   {Read data chunk}
   repeat
    Before := FilePos (WAVFile);
    BlockRead (WAVFile, dataChunk, sizeof (dataChunk));
    if (dataChunk.data <> $61746164) then
     Seek (WAVFile, Before + dataChunk.dataLength + 8);
   until (dataChunk.data = $61746164);
   ToBePlayed := dataChunk.dataLength;
   ToBeRead := ToBePlayed;
  
   {DSP-command D1h - Enable speaker}
   WriteDSP ($D1);
  
   {Read first bit of data}
   ReadBuffer (0);
   ReadBuffer (1);
  
   if (ToBeRead > 0) then AutoInitPlayback
   else SingleCyclePlayback;
   {$I+}
  
   Playing := true;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** Stops playback                             **
  ****************************************************************************}
  procedure SBStop;
  begin
   {Stops DMA-transfer}
   WriteDSP ($D0);
  
   {Playback has completed}
   Playing := false;
  
   {Close the file}
   {$I-}
   Close (WAVFile);
   if IOResult = 0 then;
   {$I+}
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** This procedure returns the length of the WAV file in whole seconds.   **
  ****************************************************************************}
  function SBLength : LongInt;
  begin
   SBLength := dataChunk.dataLength div fmtChunk.BytesPerSecond;
  end;
  
  {****************************************************************************
  ** This procedure returns true if the WAV is still playing.        **
  ****************************************************************************}
  function SBPlaying : Boolean;
  begin
   SBPlaying := Playing;
  end;
  
  begin
   FindSB;
  end.
  TEST

  Code:
  {
  -- File: TEST.WAV cùng thư mục
  -- và có định dạng: WAV 8bit không nén, kênh đơn
  }
  
  USES Crt, SBWav;
  BEGIN  
    if not SBWav.SBFound then begin      {Check for Sound Blaster}
      Writeln ('Sound Blaster not found.');
      Delay (2000); 
      Halt;
    end;
    
    SBWav.SBOpen;          {Initialise Sound Blaster}
    SBWav.SBPlay ('TEST.WAV'); {Play a file}
    repeat
    until (not SBWav.SBPlaying);
    
    SBWav.SBStop;
    SBWav.SBClose;          {Close Sound Blaster}
  END.
  Được sửa bởi ada95 lúc 14:25 ngày 18-07-2016 Reason: Thay <dot> thành '.'

 6. #5
  Tham gia
  27-01-2016
  Location
  THCS Phan Đăng Lưu
  Bài viết
  57
  Like
  1
  Thanked 92 Times in 39 Posts
  Thư viện là uses crt

 7. Thành viên Like bài viết này:


 8. #6
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  5.Nén file dùng thuật toán huffman/LZH

  Thư viện LZH.TPU
  Code:
  { LZHUF.C English version 1.0
   Based on Japanese version 29-NOV-1988
   LZSS coded by Haruhiko OKUMURA
   Adaptive Huffman Coding coded by Haruyasu YOSHIZAKI
   Edited and translated to English by Kenji RIKITAKE
   Converted to Turbo Pascal 5.0
    by Peter Sawatzki with assistance of Wayne Sullivan
  }
  {$i-,r-,v-,s-}
  Unit LZH;
  Interface
  type
    bufar = array [0..0] of byte; {will be overindexed}
  var
    WriteFromBuffer,
    ReadToBuffer  :procedure;
    inbuf,outbuf  :^bufar;
    inptr,inend,outptr,outend :word;
  
  procedure Encode (bytes :LongInt);
  procedure Decode;
  
  Implementation
  Const
    {-LZSS Parameters}
    N     = 4096; {Size of string buffer}
    F     = 60;  {60 Size of look-ahead buffer}
    THRESHOLD = 2;
    NODENIL  = N;  {End of tree's node}
  
    {-Huffman coding parameters}
    N_CHAR  = 256-THRESHOLD+F;
          {character code (= 0..N_CHAR-1)}
    T     = N_CHAR*2 -1; {Size of table}
    R     = T-1;     {root position}
    MAX_FREQ = $8000; {update when cumulative frequency reaches to this value}
  
    {-Tables for encoding/decoding upper 6 bits of sliding dictionary pointer}
    {-encoder table}
  p_len: array[0..63] of byte =
      ($03,$04,$04,$04,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$06,$06,$06,$06,
      $06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,
      $07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,
      $08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08);
  
  p_code: array[0..63] of byte =
      ($00,$20,$30,$40,$50,$58,$60,$68,$70,$78,$80,$88,$90,$94,$98,$9C,
      $A0,$A4,$A8,$AC,$B0,$B4,$B8,$BC,$C0,$C2,$C4,$C6,$C8,$CA,$CC,$CE,
      $D0,$D2,$D4,$D6,$D8,$DA,$DC,$DE,$E0,$E2,$E4,$E6,$E8,$EA,$EC,$EE,
      $F0,$F1,$F2,$F3,$F4,$F5,$F6,$F7,$F8,$F9,$FA,$FB,$FC,$FD,$FE,$FF);
  
  {-decoder table}
  d_code: array[0..255] of byte =
      ($00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,
      $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,
      $01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,
      $02,$02,$02,$02,$02,$02,$02,$02,$02,$02,$02,$02,$02,$02,$02,$02,
      $03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,
      $04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,
      $06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,
      $08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$09,$09,$09,$09,$09,$09,$09,$09,
      $0A,$0A,$0A,$0A,$0A,$0A,$0A,$0A,$0B,$0B,$0B,$0B,$0B,$0B,$0B,$0B,
      $0C,$0C,$0C,$0C,$0D,$0D,$0D,$0D,$0E,$0E,$0E,$0E,$0F,$0F,$0F,$0F,
      $10,$10,$10,$10,$11,$11,$11,$11,$12,$12,$12,$12,$13,$13,$13,$13,
      $14,$14,$14,$14,$15,$15,$15,$15,$16,$16,$16,$16,$17,$17,$17,$17,
      $18,$18,$19,$19,$1A,$1A,$1B,$1B,$1C,$1C,$1D,$1D,$1E,$1E,$1F,$1F,
      $20,$20,$21,$21,$22,$22,$23,$23,$24,$24,$25,$25,$26,$26,$27,$27,
      $28,$28,$29,$29,$2A,$2A,$2B,$2B,$2C,$2C,$2D,$2D,$2E,$2E,$2F,$2F,
      $30,$31,$32,$33,$34,$35,$36,$37,$38,$39,$3A,$3B,$3C,$3D,$3E,$3F);
  
  d_len: array[0..255] of byte =
      ($03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,
      $03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,
      $04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,
      $04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,
      $04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,$04,
      $05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,
      $05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,
      $05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,
      $05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,$05,
      $06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,
      $06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,
      $06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,$06,
      $07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,
      $07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,
      $07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,
      $08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08);
  
    getbuf: word = 0;
    getlen: byte = 0;
    putbuf: word = 0;
    putlen: word = 0;
  
    textsize: LongInt = 0;
    codesize: LongInt = 0;
    printcount: LongInt = 0;
  
  var
    text_buf: array [0..N + F - 2] of byte;
    match_position, match_length :word;
    lson, dad: array [0..N] of word;
    rson:   array [0..N + 256] of word;
  
    freq: array [0..T] of word; {cumulative freq table}
  
    {-pointing parent nodes. area [T..(T + N_CHAR - 1)] are pointers for leaves}
    prnt: array [0..T+N_CHAR-1] of word;
  
    {-pointing children nodes (son[], son[] + 1)}
    son: array [0..T-1] of word;
  
  function getc :byte;
  begin
    getc := inbuf^[inptr];
    Inc (inptr);
    if inptr = inend then ReadToBuffer
  end;
  
  procedure putc (c :byte);
  begin
    outbuf^[outptr] := c;
    Inc (outptr);
    if outptr = outend then
    WriteFromBuffer
  end;
  
  procedure InitTree;
  {-Initializing tree}
  var
    i: word;
  begin
    for i:= N+1 to N+256 do rson [i] := NODENIL; {root}
    for i:= 0 to N-1 do   dad [i] := NODENIL; {node}
  end;
  
  procedure InsertNode (r :word);
  {-Inserting node to the tree}
  Label
    Done;
  var
    i, p  :word;
    geq   :boolean;
    c     :word;
  begin
    geq := true;
    p := N+1+text_buf [r];
    rson [r]:= NODENIL;
    lson [r]:= NODENIL;
    match_length := 0;
    while TRUE do begin
    if geq then
    if rson [p] = NODENIL then begin
    rson [p]:= r;
    dad [r] := p;
    exit
    end else
    p:= rson[p]
    else
    if lson [p]=NODENIL then begin
    lson [p]:= r;
    dad [r] := p;
    exit
    end else
    p:= lson [p];
    i:= 1;
    while (i < F) AND (text_buf [r+i] = text_buf [p+i]) do Inc(i);
    geq:= (text_buf [r+i] >= text_buf [p+i]) or (i=F);
  
    if i > THRESHOLD then begin
    if i > match_length then begin
    match_position := (r-p) AND (N-1) -1;
    match_length:= i;
    if match_length >= F then goto done;
    end;
    if i = match_length then begin
    c:= (r-p) AND (N-1) -1;
    if c < match_position then match_position:= c
    end
    end
    end;
    Done:
    dad [r]:= dad[p];
    lson[r]:= lson[p];
    rson[r]:= rson[p];
    dad [lson[p]]:= r;
    dad [rson[p]]:= r;
    if rson [dad [p]] = p then
    rson [dad [p]]:= r
    else
    lson [dad [p]]:= r;
    dad [p]:= NODENIL; {remove p}
  end;
  
  procedure DeleteNode (p :word);
  {-Delete node from the tree}
  var
    q :word;
  begin
    if dad[p] =NODENIL then exit; {unregistered}
    if rson[p]=NODENIL then q:= lson[p] else
    if lson[p]=NODENIL then q:= rson[p] else begin
    q:= lson[p];
    if rson [q] <> NODENIL then begin
    repeat
      q := rson [q];
    until rson [q]=NODENIL;
    rson [dad [q]]:= lson [q];
    dad [lson [q]]:= dad [q];
    lson [q]:= lson [p];
    dad [lson [p]]:= q;
    end;
    rson [q]:= rson [p];
    dad [rson [p]]:= q;
    end;
    dad [q] := dad [p];
    if rson [dad [p]]=p then
    rson [dad [p]]:= q
    else
    lson [dad [p]]:= q;
    dad [p] := NODENIL;
  end;
  
  function GetBit :byte;
  {-get one bit}
  begin
    while getlen <= 8 do begin
      getbuf := getbuf OR (WORD (getc) SHL (8-getlen));
      Inc (getlen, 8);
      end;
    GetBit := getbuf SHR 15;
    {if (getbuf AND $8000)>0 then GetBit:= 1 else GetBit:= 0;}
    getbuf := getbuf SHL 1;
    Dec (getlen);
  end;
  
  function GetByte: Byte;
  {-get a byte}
  begin
    while getlen <= 8 do begin
      getbuf := getbuf OR (WORD (getc) SHL (8 - getlen));
      Inc (getlen, 8);
      end;
    GetByte := Hi (getbuf);
    getbuf := getbuf SHL 8;
    Dec (getlen, 8);
  end;
  
  procedure Putcode (l :byte; c :word);
  {-output l bits}
  begin
    putbuf := putbuf OR (c SHR putlen);
    Inc (putlen, l);
    if putlen >= 8 then begin
      putc (Hi (putbuf));
      Dec (putlen, 8);
      if putlen >= 8 then begin
        putc (Lo (putbuf));
        Inc (codesize, 2);
        Dec (putlen, 8);
        putbuf := c SHL (l-putlen);
        end 
      else begin
        putbuf := Swap (putbuf AND $FF); {SHL 8;}
        Inc (codesize);
        end
      end
  end;
  
  procedure StartHuff;
  {-initialize freq tree}
  var
    i,j :word;
  begin
    for i:= 0 to N_CHAR-1 do begin
      freq [i]:= 1;
      son [i] := i+T;
      prnt [i+T]:= i
      end;
    i:= 0; j:= N_CHAR;
    while j <= R do begin
      freq [j]:= freq [i]+freq [i+1];
      son [j] := i;
      prnt [i]:= j;
      prnt [i+1]:= j;
      Inc (i,2); Inc (j)
      end;
    freq [T]:= $FFFF;
    prnt [R]:= 0;
  end;
  
  procedure reconst;
  {-reconstruct freq tree }
  var
    i,j,k,f,l :word;
  begin
    {-halven cumulative freq for leaf nodes}
    j := 0;
    for i:= 0 to T-1 do
      if son [i] >= T then begin
      freq [j]:= (freq [i]+1) SHR 1;
      son [j] := son [i];
      Inc (j)
      end;
    {-make a tree : first, connect children nodes}
    i:= 0; j:= N_CHAR;
    while j < T do begin
      k:= i+1;
      f:= freq [i]+freq [k];
      freq [j]:= f;
      k:= j-1;
      while f < freq [k] do Dec (k);
      Inc (k);
      l := (j-k)*2;
  
      move (freq [k],freq [k+1],l);
      freq [k]:= f;
      move (son [k],son [k+1],l);
      son [k]:= i;
      Inc (i,2);
      Inc (j)
      end;
    {-connect parent nodes}
    for i:= 0 to T-1 do begin
      k := son [i];
      prnt [k]:= i;
      if k < T then
      prnt [k+1]:= i
      end
  end;
  
  procedure update (c :word);
  {-update freq tree}
  var
    i,j,k,l :word;
  begin
    if freq [R] = MAX_FREQ then reconst;
    c:= prnt [c+T];
    repeat
      Inc (freq [c]);
      k := freq [c];
      {-swap nodes to keep the tree freq-ordered}
      l:= c+1;
      if k > freq [l] then begin
        while k > freq [l+1] do Inc (l);
        freq [c]:= freq [l];
        freq [l]:= k;
  
        i:= son [c];
        prnt [i]:= l;
        if i<T then prnt [i+1]:= l;
  
        j:= son [l];
        son [l]:= i;
  
        prnt [j]:= c;
        if j<T then prnt [j+1]:= c;
        son [c]:= j;
  
        c := l;
        end;
      c:= prnt [c]
    until c=0; {do it until reaching the root}
  end;
  
  procedure EncodeChar (c :word);
  var
    code,len,k :word;
  begin
    code := 0;
    len := 0;
    k := prnt [c+T];
    {-search connections from leaf node to the root}
    repeat
      code := code SHR 1;
      {-if node's address is odd, output 1 else output 0}
      if (k AND 1) > 0 then Inc (code, $8000);
      Inc (len);
      k:= prnt [k];
    until k=R;
    Putcode (len, code);
    update (c)
  end;
  
  procedure EncodePosition (c :word);
  var
    i: word;
  begin
    {-output upper 6 bits with encoding}
    i:= c SHR 6;
    Putcode (p_len [i], WORD (p_code [i]) SHL 8);
    {-output lower 6 bits directly}
    Putcode (6, (c AND $3F) SHL 10);
  end;
  
  procedure EncodeEnd;
  begin
    if putlen > 0 then begin
    putc (Hi (putbuf));
    Inc (codesize)
    end
  end;
  
  function DecodeChar :word;
  var
    c: word;
  begin
    c:= son [R];
    {-start searching tree from the root to leaves.
    choose node #(son[]) if input bit = 0
    else choose #(son[]+1) (input bit = 1)}
    while c<T do c:= son [c+GetBit];
    Dec (c,T);
    update (c);
    DecodeChar := c
  end;
  
  function DecodePosition :word;
  var
    i,j,c :word;
  begin
    {-decode upper 6 bits from given table}
    i:= GetByte;
    c:= WORD (d_code [i]) SHL 6;
    j:= d_len [i];
    {-input lower 6 bits directly}
    Dec (j, 2);
    while j>0 do begin
      Dec (j);
      i:= (i SHL 1) OR GetBit;
      end;
    DecodePosition := c OR (i AND $3F);
  end;
  
  {-Compression }
  procedure Encode (bytes :LongInt);
  {-Encoding/Compressing}
  type
    ByteRec = record
    b0,b1,b2,b3 :byte
    end;
  var
    i,c,len,r,s,last_match_length :word;
  begin
    {-write size of original text}
    with ByteRec (Bytes) do begin
      putc (b0);
      putc (b1);
      putc (b2);
      putc (b3)
      end;
    if bytes=0 then exit;
    textsize := 0;
    StartHuff;
    InitTree;
    s := 0;
    r := N-F;
    fillchar (text_buf [0], r,' ');
    len := 0;
    while (len<F) AND (inptr OR inend>0) do begin
      text_buf [r+len]:= getc;
      Inc (len)
      end;
    textsize := len;
    for i:= 1 to F do InsertNode (r - i);
    InsertNode (r);
    repeat
      if match_length > len then match_length:= len;
      if match_length <= THRESHOLD then begin
        match_length := 1;
        EncodeChar (text_buf [r])
        end 
        else begin
        EncodeChar (255 - THRESHOLD + match_length);
        EncodePosition (match_position)
        end;
      last_match_length := match_length;
      i:= 0;
      while (i < last_match_length) AND (inptr OR inend > 0) do begin
        Inc(i);
        DeleteNode (s);
        c:= getc;
        text_buf [s]:= c;
        if s < (F-1) then text_buf [s+N]:= c;
        s:= (s+1) AND (N-1);
        r:= (r+1) AND (N-1);
        InsertNode (r);
        end;
      Inc (textsize, i);
      if textsize > printcount then begin
        write (textsize,#13);
        Inc (printcount,1024)
        end;
      while i < last_match_length do begin
        Inc (i);
        DeleteNode (s);
        s := (s+1) AND (N-1);
        r := (r+1) AND (N-1);
        Dec (len);
        if len > 0 then InsertNode (r)
        end;
    until len=0;
    EncodeEnd;
    writeln ('input: ',textsize,' bytes');
    writeln ('output: ',codesize,' bytes');
    writeln ('compression: ', textsize*100 DIV codesize,'%');
  end;
  
  procedure Decode;
  {-Decoding/Uncompressing}
  type
    ByteRec = Record
    b0,b1,b2,b3 :byte
    end;
  var
    i,j,k,r,c :word;
    count  :LongInt;
  begin
    {-read size of original text}
    with ByteRec (textsize) do begin
      b0:= getc;
      b1:= getc;
      b2:= getc;
      b3:= getc
      end;
    if textsize=0 then exit;
    StartHuff;
    fillchar (text_buf [0], N-F,' ');
    r:= N-F;
    count:= 0;
    while count < textsize do begin
    c := DecodeChar;
    if c<256 then begin
      putc (c);
      text_buf [r]:= c;
      r := (r+1) AND (N-1);
      Inc (count)
      end 
    else begin
      i:= (r-DecodePosition-1) AND (N-1);
      j:= c-255+THRESHOLD;
      for k:= 0 to j-1 do begin
        c:= text_buf [(i+k) AND (N-1)];
        putc (c);
        text_buf [r]:= c;
        r:= (r+1) AND (N-1);
        Inc (count)
        end;
      end;
    if count > printcount then begin
      write (count,#13);
      Inc (printcount,1024)
      end
    end;
    writeln(count);
  end;
  
  end.
  Chương trình test:
  Code:
  {$A+,B-,D+,E+,F-,I-,L+,N+,O-,R-,S-,V-}
  {$M 16384,0,655360}
  PROGRAM LZH_01;
  USES
    LZH;
  TYPE
    IObuf = array [0..10*1024-1] of byte;
  VAR
    infile, outfile :file;
    ibuf, obuf :IObuf;
    s :String;
  
    procedure Error (msg :String);
    begin
      writeln (msg);
      HALT (1)
    end;
  
    {$F+}
    procedure ReadNextBlock;
    {$F-}
    begin
      LZH.inptr := 0;
      BlockRead (infile, LZH.inbuf^, sizeof (ibuf), LZH.inend);
      if IoResult > 0 then Error ('! Error reading input file');
    end;
      
    {$F+}
    procedure WriteNextBlock;
    {$F-}
    var
      wr :word;
    begin
      BlockWrite (outfile, LZH.outbuf^, LZH.outptr, wr);
      if (IoResult > 0) or (wr < LZH.outptr) then
      Error ('! Error writing output file');
      LZH.outptr := 0
    end;
    { procedure OpenInput (fn :String);
    begin
      assign (infile, fn); reset (infile, 1);
      if IoResult > 0 then Error ('! Can''t open input file');
      LZH.inbuf := @ibuf;
      LZH.ReadToBuffer := ReadNextBlock;
      LZH.ReadToBuffer;
    end; }
    function OpenInput (fn :String) :boolean;
    begin
      assign (infile, fn); reset (infile, 1);
      OpenInput := (IoResult <= 0) ;
      LZH.inbuf := @ibuf;
      LZH.ReadToBuffer := ReadNextBlock;
      LZH.ReadToBuffer;
    end;
    { procedure OpenOutput (fn :String);
    begin
      assign (outfile, fn); rewrite (outfile, 1);
      if IoResult > 0 then Error ('! Can''t open output file');
      LZH.outbuf:= @obuf;
      LZH.outend:= sizeof (obuf);
      LZH.outptr:= 0;
      LZH.WriteFromBuffer := WriteNextBlock; 
    end;}
    function OpenOutput (fn :String) :boolean;
    begin
      assign (outfile, fn); rewrite (outfile, 1);
      OpenOutput := (IoResult <= 0);
      LZH.outbuf:= @obuf;
      LZH.outend:= sizeof (obuf);
      LZH.outptr:= 0;
      LZH.WriteFromBuffer := WriteNextBlock;
    end;
  BEGIN {MAIN}
    if ParamCount <> 3 then begin
      writeln ('Usage: lzhuf infile outfile e(compression)|d(uncompression)');
      HALT (1)
    end;
    OpenInput (ParamStr (1));
    OpenOutput (ParamStr (2)); 
    
    s := ParamStr (3);
    case s [1] of
      'e','E': Encode (filesize (infile));
      'd','D': Decode
      else
      Error ('! Use [D] for Decompression or [E] for Compression')
      end;
    close (infile); if IoResult > 0 then Error ('! Error closing input file');
    if LZH.outptr > 0 then WriteNextBlock;
    close (outfile); if IoResult > 0 then Error ('! Error closing output file');
  END.
  Chương trình đã biên dịch:
  http://www.mediafire.com/download/m7...sse/lzh_01.zip
  Được sửa bởi ada95 lúc 13:33 ngày 04-08-2016

 9. #7
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  6. Hiển thị ảnh BITMAP 16 triệu màu

  Thư viện bmp.tpu

  Code:
  Unit BMP;
  Interface
  Uses Dos, Crt;
  const
    BMPVERSION :string = '20120715';
  type
    NullString = array [0.. 255] of Char;
    ModeList  = array [1..3277] of Word;
    
    SVGAInformation = record
      Signature    :array [1..4] of Char;
      Version     :Word;
      OEMStringPtr  :^NullString;
      Capabilities  :LongInt;
      VideoModePtr  :^ModeList;
      TotalMemory   :Integer;
      OEMSoftwareRev :Integer;
      OEMVendorNamePtr:Pointer;
      OEMProductNamePtr:Pointer;
      OEMProductRevPtr:Pointer;
      Reserved    :array [1..222] of Byte;
      OEMData     :array [1..256] of Byte;
      end;
    
    SVGAMode = record
      ModeAttributes :Word;
      WinAAttributes :Byte;
      WinBAttributes :Byte;
      WinGranularity :Integer;
      WinSize     :Word;
      WinASegment   :Word;
      WinBSegment   :Word;
      WinFunctionPtr :procedure;
      BytesPerScanLine:Integer;
      XResolution   :Integer;
      YResolution   :Integer;
      XCharSize    :Byte;
      YCharSize    :Byte;
      NumberOfPlanes :Byte;
      MemoryModel   :Byte;
      BankSize    :Byte;
      NumberOfImagePages :Byte;
      Reserved1    :Byte;
      RedMaskSize   :Byte;
      RedFieldPosition:Byte;
      GreenMaskSize  :Byte;
      GreenFieldPosition :Byte;
      BlueMaskSize    :Byte;
      BlueFieldPosition  :Byte;
      RsvdMaskSize    :Byte;
      RsvdFieldPosition  :Byte;
      DirectColorModeInfor:Byte;
      PhysicalBasePtr   :Pointer;
      OffScreenMemOffse  :Pointer;
      OffScreenMemSize  :Integer;
      Reserved: array [1..206] of Byte;
      end;
  var
    VesaInfor    :SVGAInformation;
    VesaModeInfor  :SVGAMode;
    MaxX, MaxY   :Word;
    BitPerPixel   :Byte;
    Seg_, Ofs_   :Word;
    BytePerPixel  :Word;
    BytePerLine   :Integer;
        x_   :Word;
      P, PO    :Word;
        DP   :Byte;
  Type
    ColorReg=Record
      Red1 :Byte;
      Green1:Byte;
      Blue1 :Byte;
      End;
  
      TColor = record
        b, g, r :Byte;
        end;
  {----------------------------------}
    TArray256=Array [0..255] of ColorReg;
    TArray16=Array [0..15] of ColorReg;
    ExtendedPalette = Record
      ExtendedPalette :Byte;
      (* Max size of 768 bytes *)
      ExPalette :TArray256;
      End;
  {----------------------------------}
  	BMPColorReg=Record
      biBlue  :Byte;
      biGreen  :Byte;
      biRed   :Byte;
      biReserve :Byte;
      End;
  {----------------------------------}
    TBitmapHeader=Record
      bfType :Array [1..2] of char;
      bfSize :longint;
      bfReserve :Array [1..4] of char;
      bfOffBits :longint;
      End;
  {----------------------------------}
    TBitmapInfoHeader = record
      Size  :Longint;
      Width  :Longint;
      Height :Longint;
      Planes :Word;
      BitCount:Word;
      Compression :Longint;
      SizeImage  :Longint;
      XPelsPerMeter:Longint;
      YPelsPerMeter:Longint;
      ClrUsed   :Longint;
      ClrImportant :Longint;
      end;
  {----------------------------------}
  	TBMPPalette   = Array [0.. 15] of BMPColorReg;
    TBMPPalette256 = Array [0..255] of BMPColorReg;
  {----------------------------------}
  Var
    BMPHdr   :TBitmapHeader;
    BMPIf    :TBitmapInfoHeader;
    BMPPalette :TBMPPalette;
    BMP256   :TBMPPalette256;
    BMPMode   :Byte;
  
    DirectVideo :Word;
  Const
    GraphOn   :Word=0;
    GraphOff  :Word=1;
  
  {-------------------------------------------------------------------------} 
  Procedure  SetVideo (Vid,Dr :Word);
        { Set Video Mode and turn Graphics On or Off }
  Procedure  WritePixel (Col,Row :Word; Color :Byte);
        { Draw a pixel at column Col,row Row with color Color }
  function  GetVesaInfor :Boolean;
  function  GetModeInfor (Mode :Word) :Boolean;
  function  FindMode (x, y :Word; b :Byte) :Word;
  function  InitGraph (x, y :Word; b :Byte) :Boolean;
  procedure  PutPixel (x, y :Word; r, g, b :Byte);
  Procedure  LoadBMP8bit (FileName :String);
  procedure  LoadBMP24bit (PosX, PosY :Integer; FileName :string; Delays :word);
  function  CloseGraph :Boolean;
  {procedure  Delayss (t :byte);}
  {-------------------------------------------------------------------------}
  IMPLEMENTATION
  {-------------------------------------------------------------------------}
  Procedure SetVideo (Vid, Dr :Word); assembler;
  asm
    mov ax,Vid
    int 10h
    mov ax,Dr
    mov DirectVideo,ax
  End;
  (*-------------------------*)
  Procedure WritePixel (Col, Row :Word; Color :Byte); assembler;
  asm
    mov ah,0ch
    mov al,Color
    mov bh,0
    mov cx,Col
    mov dx,Row
    int 10h
  end;
  (*-------------------------*)
  Procedure IncPoint (Var P :Pointer; t :longint);
  Begin
    P := Ptr (Seg (P^), Ofs (P^)+t)
  End;
  (*-------------------------*)
  Procedure Install256 (Array256 :TArray256); assembler;
  asm
    mov bx,Seg Array256
    mov es,bx
    xor bx,bx 
    mov dx,Offset Array256
    mov ah,10h       { Set Block of Color Registers }
    mov al,12h
    mov cx,256       { CX:=256 }  
    int 10h
  end;
  (*-------------------------*)
  Procedure Install16 (Array16 :TArray16); assembler;
  asm
    mov bx,Seg Array16
    mov es,bx
    xor bx,bx
    mov dx,Offset Array16
    mov ah,10h       { Set Block of Color Registers }
    mov al,12h
    mov cx,16        { CX:=16 }
    int 10h
  end;
  (*-------------------------*)
  Procedure InstallBMP;
  Var 
    i      :Word;
    Palette16  :TArray16;
    Palette256 :TArray256;
    AllPlt   :Array [0..16] of Shortint;
  	R      :Dos.Registers;
  Begin
    If BMPIf.BitCount <> 8 then begin
      For i:=0 to 15 do begin
       Palette16[i].Red1  :=BMPPalette[i].biRed  shr 2;
       Palette16[i].Green1 :=BMPPalette[i].biGreen shr 2;
       Palette16[i].Blue1 :=BMPPalette[i].biBlue shr 2;
      End;
      AllPlt [16]:=0;
      For i:=0 to 15 do AllPlt [i]:=i;
      With R do begin
        AH:=$10;
        AL:=2;
        ES:=Seg (AllPlt);
        DX:=Ofs (AllPlt);
        Intr ($10,R)
      End;
      Install16 (Palette16)
    End{If}
    Else begin
      For i:=0 to 255 do begin
       Palette256[i].Red1 :=BMP256[i].biRed  shr 2;
       Palette256[i].Green1:=BMP256[i].biGreen shr 2;
       Palette256[i].Blue1 :=BMP256[i].biBlue shr 2;
      End;
      Install256(Palette256);
    End
  End;
  (*-------------------------*)
  Procedure LoadBMP8bit (FileName :String);
  Const
    BufSize :Word=65535;
  Var
    Buffer,P:Pointer;
    f :File;
    i,Result,ReadRs,NumRead,ByteLine :word;
    b,k,NumS,Mask,Bc :byte;
    j :integer;
    HorLimit,VerLimit,MaxH,MaxV,RealyByte :Word;
  Begin
    Assign (f,FileName);
    {$I-}
    Reset (f,1);
    If IOResult <>0 then Exit;
    {$I+}
    BlockRead (f, BMPHdr, Sizeof (BMPHdr));
    BlockRead (f, BMPIf, Sizeof (BMPIf));
    If BMPIf.BitCount <>8 then BlockRead (f, BMPPalette, Sizeof (BMPPalette))
    Else BlockRead (f, BMP256, Sizeof (BMP256));
  
    If (BMPHdr.bfType <>'BM') then begin
     Close (f);
  	 Write (FileName,' is not BMP file.');
  	 {Repeat;
  	 Until KeyPressed;}
     Exit
  	End;
     
    Seek (f, BMPHdr.bfOffBits);
    While MaxAvail < BufSize do Dec (BufSize);
    If (BMPIf.BitCount <> 8) then begin
     BMPMode:=$12;
     MaxH:=640;
     MaxV:=480;
    End
    Else begin
     MaxH:=320;
     MaxV:=200;
     BMPMode:=$13  
    End;
    { SetVideo (BMPMode,GraphOn); } {Tôi đưa ra ngoài chương trình chính}
    InstallBMP;
    Getmem (Buffer,BufSize);
    P:=Buffer;
    NumRead:=0;
    BlockRead (f,Buffer^,BufSize,Result);
  
  
    If BMPIf.Width <= MaxH then ByteLine:=BMPIf.Width
    Else ByteLine:=MaxH;
  
    HorLimit:=ByteLine-1;
    VerLimit:=0;
  
  	If BMPIf.Height <= MaxV then j:=BMPIf.Height-1
    Else j:=MaxV-1;
    i:=0;
    Bc:= BMPIf.BitCount;
    NumS:=8 div Bc;
    RealyByte:=BMPIf.Width;
    Case Bc of
     8:Begin
       Mask:=$FF;
       While RealyByte mod 4 <> 0 do Inc (RealyByte);
      End;
     4:Begin
       Mask:=$0F;
       While RealyByte mod 8 <> 0 do Inc (RealyByte);
      End;
     1:Begin
       Mask:=1;
       While RealyByte mod 32 <> 0 do Inc (RealyByte);
      End;
    End;
  
    Dec (RealyByte);
  
    Repeat
     b:=Byte(P^);
     IncPoint (P,1);
     Inc (NumRead);
     If (NumRead=Result) then begin
  		 P:=Buffer;
       BlockRead (f, Buffer^, BufSize, Result);
       NumRead:=0
     End;
     If BMPIf.Compression = 0 then begin
       For k:=1 to NumS do begin
         If i < ByteLine then
         WritePixel (i, j, (b shr (8-Bc*k)) AND Mask);
         If i < RealyByte then Inc (i)
         Else begin
           i:=0;
           Dec(j)
         End;
       End;
     End
    Until (j < VerLimit) OR (Port[$60]=1);
    Write (#7);
    Close (f);
    Freemem (Buffer,BufSize);
    { Repeat Until KeyPressed;
    SetVideo (3,GraphOff) }
  End; {LoadBMP8bit}
  
  procedure  LoadBMP24bit (PosX, PosY :Integer; FileName :string; Delays :word);
  var
    Header: TBitmapHeader;
    Info: TBitmapInfoHeader;
    Size, Size_: Word;
  	f: file;
    Dl: array [0..5000] of TColor;
    x, y: Integer;
    Color: TColor;
  begin
    Assign (f, FileName);
    {$I-}
    Reset (f, 1);
    if IOResult <> 0 then Exit; 
    {$I+}
    
    BlockRead (f, Header, SizeOf (Header));
    BlockRead (f, Info, SizeOf (Info));
    
    if (Header.bfType <> 'BM') or (Info.BitCount <> 24) then
      begin
      Close (f);
      Exit;
      end;
    Size := Info.Width * 3;
    if Info.Width mod 2 <> 0 then Size := Size + 1;
    
    Seek (f, Header.bfOffBits);
    
    for y := Info.Height - 1 downto 0 do
      begin
      BlockRead (f, Dl, Size);
      for x := 0 to Info.Width - 1 do
  			begin
        PutPixel ( PosX + x, PosY + y, Dl [x].r, Dl [x].g, Dl [x].b );
        end;
  		{Crt.Delay (Delays);} {old: Delay (10;}
  		Crt.Delay (Delays); 
  		end;
  	Close (f);
  end; {LoadBMP24bit}
  (*-------------------------*)
  function GetVesaInfor :Boolean; assembler;
  asm
  	mov ax,Seg VesaInfor
  	mov es,ax
  	mov di,Offset VesaInfor
  	mov ax,4f00h
  	int 10h
  	cmp ax,4fh
  	je @@1
  	xor ax,ax
  	jmp @@2
  @@1:
  	mov ax,1
  @@2:
  end;
  {-------------------------------------------------------------------------}
  function GetModeInfor; assembler;
  asm
  	mov ax,Seg VesaModeInfor
  	mov es,ax
    mov di,Offset VesaModeInfor
    mov ax,4f01h
    mov cx,Mode
  	int 10h
    cmp ax,4fh      
    je @@1
    xor ax,ax
    jmp @@2  
  @@1:  
    mov ax,1
  @@2:
  end; 
  {-------------------------------------------------------------------------}
  function FindMode;
  var
    count :integer;
    i   :Word;
  begin 
    count:=0; 
    i := 0; 
    repeat
    Inc (i);
    GetModeInfor (VesaInfor.VideoModePtr^[i]);
    {writeln(VesaModeInfor.XResolution,' x ',VesaModeInfor.YResolution,'. ',VesaModeInfor.MemoryModel,' , '
    ,VesaInfor.VideoModePtr^[i]);}
    inc (count);
    if count = 24 then
    begin
     readln;
     count:=0;
    end;
  	until ((VesaModeInfor.XResolution = x) and
       (VesaModeInfor.YResolution = y) and
       (VesaModeInfor.MemoryModel = b)) or
       (VesaInfor.VideoModePtr^[i] = 65535);
    FindMode := VesaInfor.VideoModePtr^[i];
  end;
  {-------------------------------------------------------------------------}
  function InitGraph (x, y :Word; b :Byte) :boolean;
  var
    Mode :Word;
    Regs :Registers;
  begin
    Mode := FindMode (x, y, b);
    if Mode = 65535 then
      begin
      InitGraph := False;
      end
    else
      begin
      InitGraph := True;
      MaxX := VesaModeInfor.XResolution;
      MaxY := VesaModeInfor.YResolution;
      BitPerPixel := b;
      BytePerPixel := BitPerPixel div 8;
      if BitPerPixel = 15 then BytePerPixel := 2;
      BytePerLine := VesaModeInfor.BytesPerScanLine;
      DP := 32 div VesaModeInfor.WinGranularity;
      P := 0; PO := P;
  		asm
        mov ax,4F02h
        mov bx,Mode
        int 10h
      end;
      end;
  end;
  {-------------------------------------------------------------------------}
  procedure page; assembler;
  asm
    mov ax,P
    mov cl,DP
    shr ax,cl
    mov ax,4f05h
    mov bx,0
    mov dx,P
    int 10h
  end;
  {-------------------------------------------------------------------------}
  procedure Mem_;
  begin
    Mem [$A000:x_] := Mem [Seg_:Ofs_];
  end;
  {-------------------------------------------------------------------------}
  procedure RGB (transparent,r, g, b: LongInt; var Color: LongInt);
  begin
   Case BitPerPixel of  
    24:   Color := (r shl 16) or (g shl 8) or b;
  	32:   Color := (transparent shl 24) or (r shl 16) or (g shl 8) or b;
    16:   Color := (r shr 3 shl 11) or (g shr 2 shl 5) or b shr 3;
    15:   Color := (r shr 3 shl 10) or (g shr 3 shl 5) or b shr 3;
   end;
  end;
  {-------------------------------------------------------------------------}
  procedure Putpixel;
  label
    Lap, 
    Page1, 
    Page2;
  var
    Color :LongInt;
  begin
    RGB (150, r, g, b, Color);
    Seg_ := Seg (Color);
    Ofs_ := Ofs (Color);
  Asm
    Mov ax, x
    Mul BytePerPixel
    Mov x, ax
    Mov ax, y
    Mul BytePerPixel
    Mul MaxX
    Add ax, x
    Mov x_, ax
    Adc dx, 0
    Cmp dx, PO
    Je Page1
    Mov P, dx
  	Mov bx, P
    Mov PO, bx
    Call Page
  Page1:
    Mov cx, BytePerPixel
  Lap:
    Call Mem_
    Inc Ofs_
    Add x_, 1
    Jae Page2
    Adc P, 0
    Mov bx, P
    Mov PO, bx
    Push cx
    Call Page
    Pop cx
  Page2:
  	Loop Lap
  End;
  End;
  (*-------------------------*)
  function CloseGraph; assembler;
  asm
  	mov ax,0003h
  	int 10h
  end;
  (*-------------------------*)
  {procedure  Delayss (t :byte);}
  
  BEGIN
    GetVesaInfor;
  END.
  TEST:

  Code:
  {Hiện ảnh bitmap sử dụng thư viện BMP.TPU}
  {$M 32768,0,655360}
  {_______________________________________________________________} 
  USES 
    CRT, 
    BMP;
  TYPE
  	string8=string[8];
  VAR 
    bpp :byte; {=24 hoặc 32: Thông số khởi tạo chế độ màn hình đồ họa}
  	s: array [0..99] of string;
  CONST 
  	t :word =150; {delay của 1 dòng ảnh của 1 ảnh}
  	p :word =800; {delay giữa các ảnh liền nhau}
  	Width =640; {Kích thức ảnh}
  	Height =480;{Kích thức ảnh}
  {_______________________________________________________________}  
  procedure LoadId (fn :string8; ext :string8; num :byte) ;
  var
  	i:byte;
  	c:string;
  begin
  	for i:=0 to num do begin
  	str (i,c); 
  	s [i]:=fn+c+ext; 
  	end;	
  end;
  {_______________________________________________________________}
  procedure ShowImage (n :byte; t, p :word) ;
  var
  	i :byte;
  begin
  	for i:=0 to n do begin	
  	if KeyPressed then break;
  	BMP.LoadBMP24bit (0, 0, s [i], t); 
  	Crt.Delay (p); 
  	end;
  end;
  {_______________________________________________________________} 
  BEGIN	{DEMO}
  	bpp:= 24 {hoặc bpp:=32}
    BMP.InitGraph (Width, Height, bpp);	{Khởi tạo chế độ màn hình (Width, Height)= 640x480, 24 bit màu}
    (* 
    Chú ý: ảnh có size(Width, Height)= 640x480
    Các ảnh phải có tên giống nhau/ chỉ khác ở số thứ tự
    Ví dụ có 4 ảnh có tên:
      ANHSO0.bmp, ANHSO1.bmp, ANHSO2.bmp, ANHSO3.bmp
    Thì: 
    *)
  	LoadId ('ANHSO','.bmp', 4);
  	ShowImage (4,t,p);
    {-}
    Crt.Delay (2000);
  	BMP.CloseGraph;  
  END.	
  {_______________________________________________________________}
  ** Chú ý: trường hợp bpp:=24 mà không load được ảnh thì đổi bpp:=32
  ** Nếu chỉ load 1 ảnh vd như HoaCuc.bmp
  thì bỏ đoạn LoadId ('ANHSO','.bmp', 4); ShowImage (4,t,p);
  và Load ảnh trực tiếp:
  BMP.LoadBMP24bit (0, 0, 'HoaCuc.bmp', t);
  Crt.Delay (2000);
  BMP.CloseGraph;

  ---------------------------
  Chương trình:
  http://www.mediafire.com/download/ak...ih7/bmp24b.zip
  Được sửa bởi ada95 lúc 13:34 ngày 04-08-2016

 10. #8
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  7. Giải SUDOKU

  Tác giả: ???
  Code:
  USES crt;
  LABEL thoat;
  TYPE sn=1..9; s=SET OF sn;
     di=RECORD
     bi,ei,bj,ej: sn;
     END;
    ta= ARRAY[1..9,1..9] OF s;
    tb= ARRAY[1..9,1..9] OF INTEGER;
    tc= ARRAY[1..9,1..9] OF INTEGER;
    td= ARRAY[1..9,1..9] OF di;
    te= ARRAY[1..9,1..9] OF BOOLEAN;
  VAR px,py,n, unsolve: INTEGER;
    defaults:s;
    a: ta; b: tb; c:tc; d:td; e:te;
    solved, outnow: BOOLEAN;
    ch:char;
  
  {--------------------------------------------------------------------------------------}
  
  PROCEDURE solve(a:ta; b:tb; c:tc; d:td; e:te);
  VAR mini, minj, i, j, x, tgb: INTEGER; tga:s;
    ma:ta; mb:tb; mc:tc; me:te; mu: integer;
    found: boolean;
    {-------------------------------------------------------------------------}
  
    function det(i,j: integer):sn;
    var k:integer;
    begin
     for k:=1 to 9 do if k in a[i,j] then begin det:=k; break; end;
    end;
  
    {--------------------------------------------------------------------------------}
  
    {--------------------------------------------------------------------------------}
  
    PROCEDURE canquet(i,j: INTEGER);
    VAR k,m: INTEGER;
    BEGIN
      e[i,j]:=TRUE;
      c[i,j]:=det(i,j);
      FOR k:=1 TO 9 DO IF (c[i,j] IN a[k,j]) AND (k<>i) THEN BEGIN a[k,j]:=a[k,j]-[c[i,j]]; dec(b[k,j]); END;
      FOR m:=1 TO 9 DO IF (c[i,j] IN a[i,m]) AND (m<>j) THEN BEGIN a[i,m]:=a[i,m]-[c[i,j]]; dec(b[i,m]); END;
      FOR k:=d[i,j].bi TO d[i,j].ei DO FOR m:=d[i,j].bj TO d[i,j].ej DO
      IF (c[i,j] IN a[k,m]) AND (k<>i) AND (m<>j) THEN BEGIN a[k,m]:=a[k,m]-[c[i,j]]; dec(b[k,m]); END;
    END;
  
    {--------------------------------------------------------------------------------}
  
    PROCEDURE findmin;
    VAR i,j,min:INTEGER;
    BEGIN
      min:=10;
      FOR i:=1 TO 9 DO
      FOR j:=1 TO 9 DO
      IF (b[i,j]<min) AND (e[i,j]=FALSE) THEN
       BEGIN mini:=i; minj:=j; min:=b[i,j]; END;
    END;
  
    {---------------------------------------------------------------------------------}
  
    BEGIN
    IF not(outnow) THEN
    IF unsolve=0 THEN
     BEGIN
      solved:=true;
      gotoxy(1,11);
      textcolor(white);
      Write('Press Enter to see next available Solution or ESC to escape');
      textcolor(yellow);
      FOR i:=1 TO 9 DO FOR j:=1 TO 9 DO
      BEGIN
        gotoxy(3*j-1,i);
        write(c[i,j]);
      END;
      gotoxy(25,12);
      repeat n:=ord(readkey) until (n=13) or (n=27);
      if n=27 then outnow:=true;
     END
    ELSE
     BEGIN
     findmin;
     FOR x:=1 TO 9 DO IF x IN a[mini,minj] THEN
     BEGIN
      ma:=a; mb:=b; mc:=c; me:=e;
      mu:=unsolve;
      a[mini,minj]:=[x];
      b[mini,minj]:=1;
      c[mini,minj]:=x;
      repeat
      found:=false;
      FOR i:=1 TO 9 DO
      FOR j:=1 TO 9 DO
      IF (b[i,j]=1) and (e[i,j]=false) THEN begin found:=true; dec(unsolve); canquet(i,j); end;
      until found=false;
      solve(a,b,c,d,e);
      a:=ma; b:=mb; c:=mc; e:=me;
      unsolve:=mu;
     END;
     END;
    END;
  
  {------------------------------------------------------------------------------------}
  
  PROCEDURE init;
  VAR i,j: INTEGER;
  BEGIN
  clrscr;
  solved:=false; outnow:=false;
  defaults:=[1,2,3,4,5,6,7,8,9];
  FOR i:=1 TO 9 DO FOR j:=1 TO 9 DO
   BEGIN a[i,j]:=defaults;
      b[i,j]:=9;
      c[i,j]:=0;
      e[i,j]:=FALSE;
      IF i<4 THEN BEGIN d[i,j].bi:=1; d[i,j].ei:=3 END ELSE
      IF i>6 THEN BEGIN d[i,j].bi:=7; d[i,j].ei:=9 END ELSE
            BEGIN d[i,j].bi:=4; d[i,j].ei:=6 END;
      IF j<4 THEN BEGIN d[i,j].bj:=1; d[i,j].ej:=3 END ELSE
      IF j>6 THEN BEGIN d[i,j].bj:=7; d[i,j].ej:=9 END ELSE
            BEGIN d[i,j].bj:=4; d[i,j].ej:=6 END;
   END;
  FOR i:=1 TO 9 DO
   BEGIN
   FOR j:=1 TO 9 DO
   BEGIN
    IF ((i<4) OR (i>6)) AND ((j<4) OR (j>6)) THEN textcolor(lightblue)
    ELSE IF ((i-4)*(6-i)>=0) AND ((j-4)*(6-j)>=0) THEN textcolor(red)
    ELSE textcolor(green);
    write('[ ]');
   END;
   writeln;
   END;
  writeln; textcolor(white);
  gotoxy(30,5);
  write('   <-- Step 1: Enter clues');
  gotoxy(1,11);
  writeln('Step 2: ');
  writeln('Move your pointer here [ ] then hit Space bar for the Solution');
  unsolve:=81;
  END;
  
  {--------------------------------------------------------------------------------}
  
  BEGIN
  repeat
  init;
  gotoxy(2,1); px:=2; py:=1;
  REPEAT
   n:=ord(readkey);
   IF py<10 THEN
   BEGIN
   IF n=75 THEN px:=px-3;
   IF n=80 THEN py:=py+1;
   IF n=77 THEN px:=px+3;
   IF n=72 THEN py:=py-1;
   IF (px<0) OR (py<1) OR (px>26) OR (py>9) THEN BEGIN px:=25; py:=12; END;
   gotoxy(px, py);
   IF (49-n)*(n-57)>=0 THEN
    BEGIN
    write(n-48); gotoxy(wherex-1,wherey);
    a[py,(px+1)DIV 3]:=[n-48];
    c[py,(px+1)DIV 3]:= n-48 ;
    b[py,(px+1)DIV 3]:=1;
    END;
   IF (n=32) or (n=8) or (n=83) THEN
    BEGIN
    write(' '); gotoxy(wherex-1,wherey);
    a[py,(px+1)DIV 3]:=defaults;
    c[py,(px+1)DIV 3]:=0;
    b[py,(px+1)DIV 3]:=9;
    END;
   END
   ELSE IF n=32 THEN begin solve(a,b,c,d,e); break; end
   ELSE BEGIN gotoxy(2,1); px:=2; py:=1; n:=ord(readkey); END;
  UNTIL unsolve=0;
  {-------------------}
  textcolor(white);
  Gotoxy(1,11);
  thoat: If not(solved) then Writeln('Invalid Input !                  ')
          else Writeln('                               ');
  Writeln('Refresh (Y/N)?                                ');
  Gotoxy(15,12); ch:=readkey;
  if upcase(ch)='N' then break
  until false;
  {---------------------}
  END.
  ** Khác: Trực tiếp bảng trong chương trình: https://rosettacode.org/wiki/Sudoku#Pascal
  Được sửa bởi ada95 lúc 14:49 ngày 16-08-2016

 11. #9
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  Hiện ảnh đơn sắc (=1 bit màu)

  Được sửa bởi ada95 lúc 14:45 ngày 16-08-2016

 12. #10
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts
  Phương trình tham số
  Unus Pro Omnibus, Omnes Pro Uno

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •