thấy phong phú lắm, nhiều từ nghe lạ tách ra chẳng biết có ý nghĩa j