Hiện mình đang làm đề tài oracle về
Monitoring and Managing memory gồm yêu cầu
- Memory components
- Implement Automatic Shared Memory Management
- Manually configure SGA parameters
- Configure automatic PGA memory management

Ai có tài liệu tham khảo cho mình xin với