Hội mình ở Đà Nẵng, cũng đánh dưỡng sinh các kiểu thôi. Bác nào giao lưu ko nhỉ.