=)) em nối và dm chấp nhận hủy HĐ chỉ trong vòng 2 tuần sử dụng mất hơn 1tr đậu @@