giờ chắc hết rồi, hỏi ko còn ai làm. chắc khó rồi.