Các bạn ơi, Bạn có biết thuật toán băng nhạc và lập lịch viết bằng c++ không?
Chia sẻ cho mình với.
Thanks nhiều nhé!!!