Mình thấy PV bán mắc nhất nhưng hợp vs ae chưa có nhiều kiến thức về tin học!