Tìm kiếm:

Type: Posts; User: ada95; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Chú ý: Không biết máy đời mới có chịu chạy ko..

  Không biết máy đời mới có chịu chạy ko..
 2. Chú ý: Nạp font từ file

  procedure Load_Font_VN_From_Disk ( FontFileName :string; Mode :byte) ;
  var
  FontSize :word; {Kich thuoc font}
  DiskFontFile:file; {Font file tren dia} ...
 3. Chú ý: Lưu font file và đọc font từ file:

  Lưu font:


  procedure BufferToFile (pBuffer :pointer; dFile :string; Size :longint);
  var
  vFile :file;
  begin
  Assign (vFile, dFile);
  ReWrite (vFile, 1);
  BlockWrite (vFile,...
 4. Chú ý: Nạp font từ mảng nhớ

  {Khai bao: }
  Const
  GraphMode=0;
  TextMode=1;
  Var
  FontBuffer :TBuffer4096; {Vung dem bang ky tu = Array[1..256*16] of Byte}

  {Su dung trong 2 che do: do hoa va van ban}
  ...
 5. Chú ý: Toàn bộ font Tiếng việt

  Type

  TBuffer4096 = Array [1..4096] of byte;

  Const

  fontPalora : TBuffer4096 = (
  $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00, ...
 6. Chú ý: Cách nạp font chữ

  Có 2 cách để nạp font Tiếng Việt:
  1. Nạp từ mảng nhớ trong chương trình (là cách của CrazyKing sử dụng tại bài viết #1 trong chủ đề này, gồm nửa bảng font 128 ký tự, 128 còn lại đọc từ ROM;
  2. Nạp...
 7. Chú ý: Bổ sung kiểu gõ VNI

  function VNI (S : string) : string; {Kiểu gõ VNI}
  begin
  Sch_Repl(S, 'a8', chr(128)); {ă}
  Sch_Repl(S, chr(128)+'1', chr(129)); {ắ}
  Sch_Repl(S, chr(128)+'2', chr(130)); ...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 7 / 7