đoạn mã này có sai gì không thế sao coppy vào pascal chạy thử nó báo lỗi vậy