Bạn không nói rõ ràng là chuyển từ phpBB qua mã nguồn nào, nếu cùng mã nguồn phpBB thì đơn giản, bạn chỉ cần import db là đc, còn khác mã nguồn như chuyển qua vbb thì lại là cả 1 vấn đề đấy.