Bác đang bị dính con virus tống tiền rồi https://cuudulieuhdd.com/khoi-phuc-du-lieu-bi-virus-ma-hoa-virus-tong-tien.html