Lương theo trình độ, kinh nghiệm và khả năng thôi bạn à.