gần 30 năm ở VT mà nhìn cũng không ra chỗ nào, đúng là thay đổi nhiều wa