Sinh viên sức trẻ mà không tham gia được tình nguyện mùa hè xanh thì phí cả đời sinh viên :)
Đi giúp đỡ mọi người cảm thấy bản thân có ích cho xã hội vui lắm