Rồi!!! Tin Học Xanh có ...đối thủ rồi kìa!!! :lick::lick::lick::lick: