Lúc trước cũng rất thích đi mùa hè xanh, nhưng giờ thì không có dịp