Không chỉ có trẻ em mà bây giờ thiếu âm nhạc đi thì cuộc sống tẻ nhạt lắm luôn ấy =D
-------------Khang Phú Đạt Audio--------------------