cứ làm bao giờ nó đến thì sẽ đến, nhanh nhất cứ mua cả đống link xong làm cực nhiều content rồi vứt đó