Sau khi đi link thì hơn 2 tháng sau mình thấy từ khóa cải thiện. Chứ tỏ Google rất chậm trong việc xác nhận backlinks chất lượng để thay đổi kết quả tìm kiếm