Mình biết công ty Chứng khoán VNDirect hiện có một số thiết bị hư - Danh sách và số lượng cụ thể như sau :

Tên Số lượng
Màn hình LCD HP 19” 1
Màn...