Xí, làm chuyện chánh đáng ở một nơi văn hóa công cộng mà còn bày đặt ngại !

Chứ ông 'kiettt' làm tới đâu luôn, mà có ngại ngùng gì đâu.