Bác đăng ký giấy phép các hạng mục:

Thiết kế website
Bảo trì website
Tư vấn đưa giải pháp website
...

Là được mà