Tiện cho mình hỏi đăng ký một website cung cấp nội dung có giấy tờ đàng hoàng của Sở/Bộ Văn hóa thì mất bao nhiêu, bao lâu và làm những gì?