cạnh tranh không lành mạnh đó mà, trước FPT cũng đã có lần chặn tất cả các IP của FPT ko cho mạng CMC truy cập.