1- ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Các cá nhân, tập thể yêu thích thiết kế và có khả năng sáng tạo trên toàn quốc.

2- BÀI DỰ THI
- Bài dự thi có thể được thiết kế bằng các phần mềm đồ họa, vẽ tay hay bất kỳ...