Thêm 1 địa chỉ cho các bạn:

http://www.60s.com.vn/truyen.aspx