Writing IELTS dạng Process

Writing dạng Process trong Task 1
không phổ biến như dạng bài Pie chart hoặc Bar chart trong kỳ thi IELTS Academic, và được SIGMA Academy đánh giá là dễ. Tuy nhiên,...